Proceeding: PZP/Nr 06/PN/20 Zakup oprogramowania do obsługi kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie.

Robert Judek
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Posted : 15-10-2020 12:11:00
Placing offers: 22-10-2020 10:00:00
Opening offers : 22-10-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie wraz z załącznikami musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
IT_SIWZ.pdf pdf 1219.18 2020-10-15 12:11:00 Proceeding
IT_Załączniki.zip zip 159.32 2020-10-15 12:11:00 Proceeding
IT_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2724.71 2020-10-15 12:11:00 Proceeding
IT_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 522.06 2020-10-22 14:01:59 Public message
IT_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 930.53 2020-11-13 13:40:13 Public message

Announcements

2020-11-13 13:40 Robert Judek Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy – Prawo Zamówień publicznych niniejszym informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zakup oprogramowania do obsługi kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie.

IT_Informacja o wybo [...].pdf

2020-10-22 14:01 Robert Judek Szanowni Państwo, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na zakup oprogramowania do obsługi kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie.

IT_Informacja z otwa [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 320