Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25M/251/N/22-48rj/20 D25M/251/N/22-48rj/20 Zakup kolumn anestezjologicznych i kolumn chirurgicznych oraz lamp operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo w ramach projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych"

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 28-08-2020 09:13:00
Placing offers : 12-10-2020 10:00:00
Offers opening : 12-10-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.55 2020-08-28 09:13:00 Proceeding
Specyfikacja wraz z załącznikami o numerach 1, 3 i 5.doc doc 594 2020-08-28 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 214 2020-08-28 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych.doc doc 533.5 2020-08-28 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SIWZ - Zestawienie parametrów ocenianych.doc doc 389 2020-08-28 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.doc doc 468 2020-08-28 09:13:00 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 66.32 2020-09-29 09:18:46 Proceeding
Sprostowanie 2 ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 66.27 2020-10-07 09:11:07 Proceeding
Informacja o zmianie treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 363.27 2020-09-24 12:36:19 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 02.10.2020 r. wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 10533.28 2020-10-02 12:38:08 Public message
Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 328.87 2020-10-12 11:06:31 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - zadanie nr 2.pdf pdf 605.1 2020-11-27 13:39:16 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1.pdf pdf 950.52 2020-12-15 10:20:41 Public message

Announcements

2020-12-15 10:20 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1.

Sekretarz Komisji przetargowej
Ewa Szczęsna

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2020-11-27 13:39 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje Ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 2.

Sekretarz Komisji przetargowej
Ewa Szczęsna

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2020-10-12 11:06 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12 października 2020 r. o godz. 10.30.

Sekretarz Komisji przetargowej
Ewa Szczęsna

Informacje z otwarci [...].pdf

2020-10-02 12:38 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Sekretarz Komisji przetargowej
Ewa Szczęsna

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-09-24 12:36 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje informację o zmianie treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Sekretarz Komisji przetargowej
Ewa Szczęsna

Informacja o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2102