Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25M/251/N/13-32rj/20 D25M/251/N/13-32rj/20 „USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH DLA SZPITALI POMORSKICH Spółka z o. o. w lokalizacji SZPITAL IM. ŚW. WINCENTEGO A PAULO W GDYNI”

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-06-2020 13:45:00
Placing offers : 18-08-2020 10:00:00
Offers opening : 18-08-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.zip zip 349.18 2020-06-29 13:45:00 Proceeding
13_32_Zał.8 do SIWZ_Projekt umowy.doc doc 221.5 2020-06-29 13:45:00 Proceeding
13-32_JEDZ.doc doc 187 2020-06-29 13:45:00 Proceeding
13-32_SIWZ_SPRZĄTANIE.doc doc 684.5 2020-06-29 13:45:00 Proceeding
13-32_Zał. 2 do SIWZ_Formularz asort.-cenowy.docx docx 22.44 2020-06-29 13:45:00 Proceeding
2020-OJS123-301627-pl.pdf pdf 140.07 2020-06-29 13:45:00 Proceeding
13-32_SPRZĄTANIE_odpowiedzi z dnia 10.07.2020.pdf pdf 390.6 2020-07-10 12:57:59 Public message
13-32_SPRZĄTANIE_mod i odp. z dnia 14.07.2020.pdf pdf 1001.61 2020-07-14 09:32:51 Public message
ENOTICES_n0033n11-2020-097564-NF14-PL_zmiana terminu.pdf pdf 71.03 2020-07-24 10:29:23 Public message
13-32_SPRZĄTANIE_Modyfikacja 3.pdf pdf 329.31 2020-07-24 10:29:23 Public message
13_32_Zał.8 do SIWZ_Projekt umowy_zmiana 31.07.2020.doc doc 229 2020-07-31 14:03:58 Public message
13_32_Zał.8 do SIWZ_Odpowiedzi 31.07.2020.doc doc 400.5 2020-07-31 14:03:58 Public message
13-32_SPRZĄTANIE_odpowiedź z dnia 17.08.2020.pdf pdf 313.1 2020-08-17 10:39:07 Public message
13-32_ogłoszenie o zmianie terminu na 18.08.2020.pdf pdf 71.04 2020-08-11 20:15:17 Public message
Modyfikacja do SIWZ_zmiana terminu otwarcia ofert_13-32.pdf pdf 293.82 2020-08-12 08:51:23 Public message
13_32_Zał.8 do SIWZ_Projekt umowy_zmiana 12.08.2020.doc doc 229 2020-08-12 08:51:23 Public message
13-32_SPRZĄTANIE_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 499.5 2020-08-19 11:06:41 Public message
Ogłoszenie o wyniku_www.pdf pdf 1035.58 2020-10-09 09:49:47 Public message

Announcements

2020-10-09 09:49 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania.


Z poważaniem
Agnieszka Korolczuk

Ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2020-08-19 11:06 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Anna Zwara
Sekretarz Komisji Przetargowej

13-32_SPRZĄTANIE_Inf [...].pdf

2020-08-17 10:39 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający niniejszym publikuje odpowiedź do niniejszego postępowania.
Z poważaniem
Anna Zwara
Sekretarz Komisji Przetargowej

13-32_SPRZĄTANIE_odp [...].pdf

2020-08-12 08:51 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający przekazuje informację w związku ze zmianą terminu otwarcia ofert na 18.08.2020r. o wprowadzonej modyfikacji do Projektu Umowy - zał. nr 8 do SIWZ z dn. 12.08.2020r. dotyczącej zapisu w paragrafie 8, ust. 5 treści umowy.
W załączeniu pismo - informacja oraz zmodyfikowany Projekt Umowy.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Korolczuk

Modyfikacja do SIWZ_ [...].pdf

13_32_Zał.8 do SIWZ_ [...].doc

2020-08-11 20:15 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje informację o zmianie terminu składania ofert. Aktualny termin składania ofert - 18.08.2020.

13-32_ogłoszenie o z [...].pdf

2020-07-31 14:03 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje odpowiedzi oraz załącza dokument stanowiący zmodyfikowany aktualny wzór umowy.
Z poważaniem
Anna Zwara
Sekretarz Komisji Przetargowej

13_32_Zał.8 do SIWZ_ [...].doc

13_32_Zał.8 do SIWZ_ [...].doc

2020-07-24 10:29 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje modyfikację terminu składania i otwarcia ofert.
Z poważaniem
Anna Zwara

ENOTICES_n0033n11-20 [...].pdf

13-32_SPRZĄTANIE_Mod [...].pdf

2020-07-14 09:32 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje modyfikację treści SIWZ oraz odpowiedź na pytanie Wykonawcy.
Z poważaniem
Anna Zwara

13-32_SPRZĄTANIE_mod [...].pdf

2020-07-10 12:57 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje odpowiedzi do niniejszego postępowania.
Z poważaniem
Anna Zwara

13-32_SPRZĄTANIE_odp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2056