Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UM/06/2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz negatywnych skutków w środowisku dla: MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 17-06-2020 15:46:00
Placing offers : 26-06-2020 10:00:00
Offers opening : 26-06-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie.pdf pdf 2271.43 2020-06-17 15:46:32 Proceeding
SIWZ - ubezpiecznia mienie.pdf pdf 6332.63 2020-06-17 15:46:33 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 527.89 2020-06-17 15:46:33 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 3804.12 2020-06-17 15:46:33 Proceeding
Załącznik nr 4.pdf pdf 513.68 2020-06-17 15:46:33 Proceeding
Załącznik nr 5.pdf pdf 9161.23 2020-06-17 15:46:33 Proceeding
Załącznik nr 6.pdf pdf 12281.97 2020-06-17 15:46:33 Proceeding
załącznik nr 2 ośw OŚWIADCZENIE.docx docx 17.4 2020-06-17 15:48:25 Proceeding
Odpowiedzi z dnia 23.06.2020.pdf pdf 1144.85 2020-06-23 17:19:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 755.39 2020-06-26 15:02:23 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 1172.25 2020-06-26 15:03:56 Public message

Announcements

2020-06-26 15:03 Szymon Łakota Wybór Wykonawcy
(informacja w załączeniu)

Wybór Wykonawcy.pdf

2020-06-26 15:02 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-23 17:19 Szymon Łakota Odpowiedzi z dnia 23.06.2020 (w załączeniu)

Odpowiedzi z dnia 23 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 685