Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 188/2020/PN/DZP/POWR Dostawa monitorów do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Deadlines:
Published : 17-06-2020 12:23:00
Placing offers : 25-06-2020 10:00:00
Offers opening : 25-06-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 247.06 2020-06-17 12:23:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 826.33 2020-06-17 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.doc doc 241 2020-06-17 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 225 2020-06-17 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 228.5 2020-06-17 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.pdf pdf 308.01 2020-06-17 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc doc 224.5 2020-06-17 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy z uwzględnieniem właściwej ilości sztuk.doc doc 241 2020-06-18 07:51:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 68.1 2020-06-26 10:41:38 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf pdf 89.18 2020-07-14 13:35:27 Public message

Announcements

2020-07-14 13:35 Anna Adamkiewicz Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-06-26 10:41 Anna Adamkiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-26 10:39 Anna Adamkiewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2020-06-18 07:51 Anna Adamkiewicz Dzień Dobry,
W załączeniu przesyłam opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy z uwzględnieniem właściwej ilości sztuk tj. Zamawiający wymaga złożenia oferty na 6 sztuk wyspecyfikowanych monitorów.
Anna Adamkiewicz

Załącznik nr 1 do SI [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 409