Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/PNO/2020 DOSTAWA AMBULANSU TYPU "C" DO TRANSPORTU PACJENTÓW BARIATRYCZNYCH

Deadlines:
Published : 26-05-2020 11:56:00
Placing offers : 30-06-2020 10:00:00
Offers opening : 30-06-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu TED.pdf pdf 109.4 2020-05-26 11:56:00 Proceeding
SIWZ 4 PNO 2020 Ambulans Bariatryczny.doc doc 1194.5 2020-05-26 11:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 Formularz JEDZ.doc doc 340.5 2020-05-26 11:56:00 Proceeding
SIWZ 4 PNO 2020 Ambulans Bariatryczny.pdf pdf 17995.94 2020-05-26 11:56:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1-5 ambulans bariatryczny.pdf pdf 1117.53 2020-06-10 10:21:54 Public message
Odpowiedź na pytanie 6 ambulans bariatryczny.pdf pdf 645.01 2020-06-17 13:44:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert 4 PNO 2020.pdf pdf 1002.02 2020-06-30 12:23:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty 4 PNO 2020 Platforma.pdf pdf 987.85 2020-07-10 11:33:30 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED.pdf pdf 2757.75 2020-07-17 09:39:22 Public message

Announcements

2020-07-17 09:39 Wioletta Drozd Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-07-10 11:33 Wioletta Drozd Zawiadomienie o Wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-06-30 12:23 Wioletta Drozd Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-17 13:44 Wioletta Drozd Odpowiedź na pytanie 6

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2020-06-10 10:21 Wioletta Drozd Odpowiedź na pytania 1-5

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 922