Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/PNO/2020 DOSTAWA DWÓCH AMBULASÓW TYPU "C", Z FORMĄ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE RATALNYM NA PODSTAWIE KREDYTU

Deadlines:
Published : 26-05-2020 11:38:00
Placing offers : 29-06-2020 10:00:00
Offers opening : 29-06-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu TED.pdf pdf 110.49 2020-05-26 11:38:00 Proceeding
SIWZ 3 PNO 2020 Ambulanse 2.doc doc 507 2020-05-26 11:38:00 Proceeding
SIWZ 3 PNO 2020 Ambulanse 2 Kredyt.pdf pdf 16609.72 2020-05-26 11:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 Formularz JEDZ.doc doc 183.5 2020-05-26 11:38:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania 1-6 ambulanse 2 szt..pdf pdf 1578.87 2020-06-10 10:18:15 Public message
Dokumenty PR Legnica do analizy finansowej.pdf pdf 19212.36 2020-06-10 10:19:06 Public message
Odpowiedzi na pytania 7-9 ambulanse 2 szt..pdf pdf 753.32 2020-06-16 13:11:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert (2).pdf pdf 874.68 2020-06-29 11:24:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty 3 PNO 2020 Platforma.pdf pdf 852.89 2020-07-10 11:44:24 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 92.92 2020-07-29 09:36:48 Public message

Announcements

2020-07-29 09:36 Wioletta Drozd Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-07-10 11:44 Wioletta Drozd Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-06-29 11:24 Wioletta Drozd Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-16 13:11 Wioletta Drozd Odpowiedzi na pytania 7-9

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-06-10 10:19 Wioletta Drozd Dokumentacja finansowa do analizy

Dokumenty PR Legnic [...].pdf

2020-06-10 10:18 Wioletta Drozd Odpowiedź na pytania 1-6

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1057