Proceeding: ZP/PN/13/20/LBO/JG Sukcesywna dostawa protez (implantów) piersi, siatek oraz sizerów śródoperacyjnych z podziałem na 6 pakietów; nr postępowania: ZP/PN/13/20/LBO/JG

Deadlines:
Published : 03-04-2020 12:26:00
Placing offers : 17-04-2020 11:00:00
Offers opening : 17-04-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.docx docx 25.15 2020-04-03 12:26:00 Proceeding
Zmienione ogłoszenie.docx docx 15.48 2020-04-03 12:26:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 207.5 2020-04-03 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 19.81 2020-04-03 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.doc doc 107 2020-04-03 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy (1).doc doc 40 2020-04-03 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.odt odt 38.58 2020-04-03 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.doc doc 45 2020-04-03 12:26:00 Proceeding
Zmieniona SIWZ.doc doc 226 2020-04-03 12:26:00 Proceeding
Doprecyzowany Formularz oferty.doc doc 107.5 2020-04-14 11:49:38 Public message
Doprecyzowanie Formularza oferty.doc doc 428.5 2020-04-14 11:49:38 Public message
Zmodyfikowany Projekt umowy.odt odt 38.75 2020-04-10 13:02:36 Public message
Zmodyfikowany Formularz oferty.doc doc 107.5 2020-04-10 13:02:36 Public message
Zmodyfikowana SIWZ.doc doc 226 2020-04-10 13:02:36 Public message
Zmienione ogłoszenie.docx docx 12.43 2020-04-10 13:02:36 Public message
Odp. 1.doc doc 431 2020-04-10 13:02:36 Public message
Zestawienie.doc doc 48 2020-04-17 11:35:54 Public message
Wybó oferty najkorzystniejszej.doc doc 117 2020-05-13 11:37:21 Public message

Announcements

2020-05-13 11:37 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 oraz informację o unieważnieniu Pakietu nr 1 i nr 4. Joanna Głombowicz

Wybó oferty najkorzy [...].doc

2020-04-17 11:35 Joanna Głombowicz W załączeniu przekazuję Informację z otwarcia ofert. Joanna Głombowicz

Zestawienie.doc

2020-04-14 11:49 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o doprecyzowaniu zapisów Formularza oferty oraz doprecyzowany Formularz oferty. Joanna Głombowicz

Doprecyzowany Formul [...].doc

Doprecyzowanie Formu [...].doc

2020-04-14 10:02 Joanna Głombowicz W związku z omyłkowo podaną godziną składania i otwarcia ofert w Odp. 1 pismo nr EZP/349/20 z dnia 10.04.2020r. informuję, iż prawidłowa godzina składania i otwarcia ofert to 11:00/11:15. Joanna Głombowicz
2020-04-10 13:02 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1 oraz informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.04.2020r. godz. 11:00/11:15 wraz ze zmodyfikowanymi dokumentami.

Zmodyfikowany Projek [...].odt

Zmodyfikowany Formul [...].doc

Zmodyfikowana SIWZ.d [...].doc

Zmienione ogłoszenie [...].docx

Odp. 1.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 482