Proceeding: Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie- Etap VI i VII oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie

Deadlines:
Posted : 06-09-2019 10:26:00
Placing offers: 22-10-2019 13:00:00
Opening offers : 22-10-2019 13:10:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami, natomiast pozostała dokumentacja techniczna dostępna jest pod linkiem: http://bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia/pokaz/2289

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Announcements

2019-10-03 08:02 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję modyfikację treści SIWZ.

Modyfikacja siwz.pdf

sprostowanie_ogłosze [...].pdf

2019-10-03 08:01 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (5).pdf

2019-09-24 12:23 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (4).pdf

2019-09-20 10:23 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (3).pdf

2019-09-19 08:14 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (2).pdf

2019-09-12 10:44 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (1).pdf

Zadanie I.zip

Zadanie II.zip

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 481

Send a message