Proceeding: Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w trybie zaprojektuj i wybuduj na terenie miasta Debrzno w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”

Deadlines:
Posted : 27-02-2019 11:35:00
Placing offers: 07-03-2019 09:00:00
Opening offers : 07-03-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gmina Debrzno 

reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 277-310 Debrznotel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowskiwojewództwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisówustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z2018r poz. 1986 z późn. zm.).Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminemudzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wzłotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 dozarządzenia nr 102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca2017r. 

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienienadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją zadaniainwestycyjnego pn.: zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicyBarlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osóbniepełnosprawnych w trybie zaprojektuj i wybuduj na terenie miasta Debrzno wramach  projektu p.n.: „Rewitalizacjaprzestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”.  Zamówienie jest realizowane przy udzialeśrodków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksoweprzedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem MetropolitalnymTrójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00.

Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawiera program funkcjonalno –użytkowy, errata do PFU,  który jestzałącznikiem do niniejszego zapytania (załącznik nr 3). 

Do obowiązków Inspektora nadzorunależeć będzie wykonanie pełnego zakresu czynności określonego w ustawie z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.1332 t.j.), w tym wszczególności:

1. Systematyczna, bieżąca kontrolabudowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego wpostaci osób:posiadających uprawnienia budowlane dokierowania robotami budowlanymi w specjalności:

• inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń– koordynator

• instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych ikanalizacyjnych bez ograniczeń,

• instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

3. Bieżąca kontrola jakości wszystkichużytych do budowy wyrobów budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacjąprojektową, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanychwadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezwłoczneinformowanie Zamawiającego o wykrytych wadach i nieprawidłowościach.

4. Udział w naradach koordynacyjnych iodbiorach.

5. Kontrola rzeczowo-finansowawykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminowąi finansową realizacją robót w tymkontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych.

6. Informowanie Zamawiającego oprzebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłychw trakcie realizacji robót budowlanych.

7. Informowanie Zamawiającego opojawiających się na budowie podwykonawcach.

8. Opiniowanie na piśmie zasadnościewentualnego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wnioskowanych przezZamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

9. Czynny udział przy uzgadnianiu zprojektantem ewentualnego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, sprawdzeniezasadności oraz weryfikacja robót dodatkowych i zamiennych.

10. Powiadomienie Zamawiającego okonieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonego projektubudowlanego i wykonawczego.

11. Udział w przeglądach gwarancyjnych.

13. Wykonanie inwentaryzacji robót wtoku w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji,w sytuacji upadłości Wykonawcy robótlub odstąpienia od umowy.

14. Sprawdzenie pełniej dokumentacjiodbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 5 dni od dnia otrzymaniadokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót.

15. Wnioskowanie Zamawiającemuwszelkich niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnychopóźnień w robotach budowlanych .

16. Współpraca z Wykonawcą robót w celuuniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, któremogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robótbudowlanych lub planowaną datę zakończenia.

17. Kontrolowanie rozliczeń budowy.  

3.       Wymagania związane z wykonaniemzamówienia:

a)      Planowanytermin wykonania zamówienia od dnia podpisaniaumowy do 30.08.2019r. Wprzypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych, okres realizacjizadania ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia i odbiorurobót budowlanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie douczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych dotyczących Robót Budowlanychwykonanych pod jego nadzorem. Termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy oddnia dokonania odbioru końcowego. Za czynności wykonywane w okresie gwarancjioraz rękojmi Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

b)     KodyCPV zamówienia:CPV: 71520000-9Usługi nadzoru budowlanego 

4.      Sposóbuzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:

  Anna Król - tel.: 598335351 w.23, e-mail: projekty@debrzno.pl 

5.     Kryterium oceny ofert: 100 % cena. 

Zamawiający udzieli zamówieniawykonawcy, który zaoferował najniższa cenę. 

6.    Wymaganiastawiane Wykonawcom:Wiedza i doświadczenieWykonawcamusi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

1.koordynator- inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

a)liczba osób: 1,

b)uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności inżynieryjnej drogowej, uprawnienia budowlane do pełnieniasamodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 t.j.) oraz w RozporządzeniuMinistra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawiesamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278 zezm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawieuprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ,zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016poz. 65 z późn zm. ) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

c)minimalne doświadczenie (*): min. 2 lata doświadczenia w pełnieniusamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , 

2.inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych ikanalizacyjnych

a)liczba osób: 1,

b)uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnieniabudowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa wustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 t.j.) oraz wRozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz.1278 ze zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane napodstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwyorgan, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65 z późn zm. ) do pełnienia samodzielnej funkcji wbudownictwie.

c)minimalne doświadczenie (*): min. 2 lata doświadczenia w pełnieniusamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , 

3. inspektornadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych:

a)liczba osób: 1,

b)uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane do pełnieniasamodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 t.j.) oraz w RozporządzeniuMinistra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawiesamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278 zezm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawieuprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ,zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016poz. 65 z późn zm. ) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

c)minimalne doświadczenie (*): min. 2 lata doświadczenia w pełnieniusamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 (*)Przezdoświadczenie należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcjitechnicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi, liczony od datyuzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności(należy podać lata, a w przypadku niepełnych lat - pełne miesiące i pełnelata).Wcelu potwierdzenia że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia przed podpisaniem umowy należy dostarczyć wykaz osób, które będąuczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanychprzez nie czynności.  

7.      Szczegółowewarunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 dozapytania ofertowego. 8.      Ofertęnależy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 07.03.2019r. dogodz. 09.00 

9.     KLAUZULAINFORMACYJNA   RODO 

1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”  informuję, że:

2.     Administratorem zbieranych i przetwarzanych przezUrząd  Miejski w Debrznie danychosobowych wykonawców jest  BurmistrzDebrzna , adres Urzędu  Miejskiego wDebrznie:            ul. Traugutta 2,77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.     Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel. 59 83 35 351 wew. 51.

4.     Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są wcelu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. wustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.     Pozyskane od klientów dane osobowe nie będąudostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywaneprzez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnejdokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin izwiązków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem aokreśloną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowaniadokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresuprzechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacjiw jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.     Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danychosobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawiezgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanieich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Klienci mają prawo wniesienia skargi do organunadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  W większościprzypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ichpodawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danychosobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o którychmowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych kliencizostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danychosobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019_nadzór _barlickiego_zapytanie_ofertowe.pdf pdf 2295.69 2019-02-27 11:35:00 Proceeding
PFU.pdf pdf 74578.49 2019-02-27 11:35:00 Proceeding
errata do pfu.pdf pdf 359.29 2019-02-27 11:35:00 Proceeding
załacznik nr 1.doc doc 138 2019-02-27 11:35:00 Proceeding
załacznik nr 2.doc doc 199 2019-02-27 11:35:00 Proceeding
2019_nadzór_unieważnienie.pdf pdf 348.87 2019-03-08 13:19:06 Public message

Announcements

2019-03-08 13:19 Anna Król Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2019_nadzór_unieważn [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w tr wykonanie usługi opisanej w opisie przedmiotu zamówienia 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5175 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wiedza i doświadczenie - Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 362