Proceeding: Szp/FZ-5/2.1.1-IT/2019 Zakup urządzeń do serwerowni

Monika Wojciechowska
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 08-02-2019 09:44:00
Placing offers: 14-03-2019 09:00:00
Opening offers : 14-03-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z projektu pn.: „Rozwój e-usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” w ramach naboru RPDS.02.01.01-02-0067/17.

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do serwerowni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnych parametrów techniczno – użytkowych zawierają załączniki nr 1.1.1-1.1.3 do SIWZ. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń, określonych w Zadaniu nr 1-3.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.62 2019-02-08 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.doc doc 100 2019-02-08 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 171 2019-02-08 09:44:00 Proceeding
SIWZ_5_2.1.1-IT.pdf pdf 22851.78 2019-02-08 09:44:00 Proceeding
Załącznik 1.1.1-1.1.3 Wymagane minimalne parametry techniczno-uzytkowe.doc doc 93.5 2019-02-08 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.xml xml 118.71 2019-02-08 09:44:26 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (przekazane do DUUE).pdf pdf 86.41 2019-02-19 13:12:58 Public message
Informacja nr 1_SIWZ_5_2.11.-IT_ZMIANA.pdf pdf 16958.74 2019-02-19 13:20:18 Public message
Załącznik 1.1.1-1.1.3 Wymagane minimalne parametry techniczno-uzytkowe - ZMIANA.doc doc 93.5 2019-02-19 13:20:42 Public message
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy ZMIANA.doc doc 100 2019-02-19 13:20:48 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane).pdf pdf 84.67 2019-02-21 09:28:36 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.pdf pdf 353.37 2019-03-14 11:37:30 Public message
Unieważnienie postępowania Zadania 1 i 2.pdf pdf 256.54 2019-03-20 12:16:52 Public message
Wyniki postępowania Zadanie nr 3.pdf pdf 608 2019-03-28 13:31:41 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane).pdf pdf 144.07 2019-04-25 10:21:07 Public message

Announcements

2019-04-25 10:21 Monika Wojciechowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-03-28 13:36 Monika Wojciechowska Wyniki postępowania - Zadanie nr 3

Wyniki postępowania [...].pdf

2019-03-20 12:17 Monika Wojciechowska Dzień dobry

Przesyłam skan unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 1 i 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup urządzeń do serwerowni" Szp/FZ-5/2.1.1-IT/2019.

Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości wraz z załącznikiem

Z poważaniem

Monika Wojciechowska

Unieważnienie postęp [...].pdf

2019-03-14 11:39 Monika Wojciechowska Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2019-02-21 09:28 Monika Wojciechowska Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2019-02-19 13:20 Monika Wojciechowska Informacja nr 1 dla Wykonawców - SIWZ_5_2.1.1-IT_ZMIANA

Informacja nr 1_SIWZ [...].pdf

Załącznik 1.1.1-1.1. [...].doc

Załącznik nr 1 - For [...].doc

2019-02-19 13:13 Monika Wojciechowska Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (przekazane do DUUE)

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 380