Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa i wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady, kolacje oraz organizacja przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykuły dla uczestników projektu pn."Czas na zawodowców".Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

Deadlines:
Published : 13-12-2018 16:34:04
Placing offers : 21-12-2018 10:00:00
Offers opening : 21-12-2018 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz_ofertowy.pdf pdf 491.62 2018-12-13 16:34:04 Proceeding
projekt_umowy.pdf pdf 2882.04 2018-12-13 16:34:04 Proceeding
SIWZ2.pdf pdf 1635.13 2018-12-13 16:34:04 Proceeding
Ogłoszenie w BZP - 13.12.2018.pdf pdf 235.58 2018-12-13 16:34:04 Proceeding
WZÓR OŚWIADCZENIA art. 22 ust. 1.pdf pdf 85.64 2018-12-13 16:34:04 Proceeding
WZÓR OŚWIADCZENIA art. 24 ust. 1.pdf pdf 87.07 2018-12-13 16:34:04 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 121.91 2018-12-31 14:43:09 Public message

Announcements

2018-12-31 14:47 Anna Kręgielewska Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z póź. zm.) informujemy, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu i udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „obsługę i wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady, kolacje oraz organizację przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykuły dla uczestników projektu pn. ,,Czas na zawodowców" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia oraz z budżetu państwa do potrzeb rynku pacy w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.” wybrano wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa:
Handel, Gastronomia, Catering Jacek Zając, ul. Kusocińskiego 2, 57-300 Kłodzko

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa i wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową:śniadania, obiady, kolacje oraz organizacja przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykuły. Prosimy skorzystać z formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ. 1190 pc. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W BOŻKOWIE
Bożków 89a
57-441, Nowa Ruda
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
3 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
4 Doświadczenie i referencje 30% Przyznaje się punkty od 0 do 30 za każdy rok świadczenia podobnych usług (max. 30 pkt.) (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668