Proceeding: Siłownik, zawór

Deadlines:
Posted : 09-10-2018 08:43:54
Placing offers: 12-10-2018 14:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.


3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
.
9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
10) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy zgodną ze złożoną ofertą (Wykonawcy) oraz otrzymanym zamówieniem od Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia dni robocze licząc od daty określonej w zamówieniu terminu dostawy. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z faktury Wykonawcy.
11) Osoba do kontaktu Pan Łukasz Sadowski tel. kom. 606-770-470.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Announcements

2018-10-09 11:56 Łukasz Sadowski Have edited the following elements of transactions: name of the item no. 1

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Siłownik do wymiennikowni basen - Danfoss AMV 423 230V, 3s/mm, 3-pkt. numer katalogowy 082G3421 lub Danfoss AMV 435 nr katalogowy 082H0163 Siłownik do wymiennikowni basen - Danfoss AMV 423 230V, 3s/mm, 3-pkt. numer katalogowy 082G3421 lub Danfoss AMV 435 nr katalogowy 082H0163 informujemy iż obecnie posiadamy zamontowany pierwszy siłownik ale z informacji nie jest dostępny dlatego zmieniliśmy na sterownik Danfoss AMV 435 nr katalogowy 082H0163 który musi pracować z podanym zaworem Zawór Danfoss VF2 DN 32, PN 16, kvs 16 numer katalogowy 065Z0278 1 pc. - (0)
2 Zawór Danfoss VF2 DN 32, PN 16, kvs 16 numer katalogowy 065Z0278 Zawór Danfoss VF2 DN 32, PN 16, kvs 16 numer katalogowy 065Z0278 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - Prosimy o określenie terminu realizacji od daty otrzymania zamówienia proszę wpisać termin..... (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Czy oferowany towar to: Proszę potwierdzić - Proszę potwierdzić iż oferowany towar to produkty opisane zgodne z opisem bez żadnych zamienników-informujemy iż nie dopuszczamy zamienników. (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
6 Gwarancja - Prosimy o określenie długości udzielanej gwarancji- Prosimy o podanie długości udzielanej gwarancji.... (0)
Unlock the form

The number of page views: 2

Send a message