Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: wykonanie projektu oraz urządzenie klombu w pasie drogi

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 12-03-2018 11:19:44
Placing offers : 18-03-2018 23:59:00
Offers opening : 19-03-2018 08:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania realizowanego z budżetu partycypacyjnego Gminy Karpacz na rok 2018 pod nazwą „Kolorowy klombik” w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie ma polegać na wykonaniu projektu oraz urządzeniu klombu w pasie drogi gminnej na skrzyżowaniu ulic Skalnej i Moniuszki w Karpaczu (działki nr 155/11 i 433, obręb Karpacz-3)         o powierzchni ok. 200 m². W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego na mapie zasadniczej przedstawiono dokładną lokalizację klombu.  2. Zakres prac projektowych obejmuje: - opracowanie projektu zieleni zawierającego projekt zagospodarowania terenu (plan nasadzeń) na mapie zasadniczej wraz z opisem zawierający min.informację dotyczącą pielęgnacji roślin – 1 egzemplarz w wersji papierowej,- wykonanie kosztorysu ofertowego zawierającego wszystkie koszty realizacji zamówienia z podziałem na poszczególne elementy – 1 egzemplarz w wersji elektronicznej  - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji oraz opinii jeżeli są wymagane (min. zezwolenie na usunięcie drzew) lub inne prace konieczne do terminowej realizacji zamówienia.  3. Zakres robót budowlanych obejmuje:- wycinkę drzew z terenu objętego zamówieniem,- wykarczowanie korzeni i ich wywóz,- wyrównanie terenu, dowóz ziemi urodzajnej lub wymiana podłoża,- zastosowanie agrowłókniny oraz ułożenie wierzchniej warstwy z materiałów ozdobnych np. kamyków,  - zakup i montaż płotków zabezpieczających przed działaniem soli drogowej(montaż płotków na okres zimowy, termin do ustalenia z Zamawiającym),- uzupełnienie krawężników w zależności od potrzeb,- zakup i nasadzenie roślin dostosowanych do warunków Karpacza,uwzględniając różne terminy kwitnienia, tak aby klomb był atrakcyjny przez cały okres wegetacji,- posadowienie w centralnej części klombu kamienia – głazu narzutowego o wys. min. 1,5 m            z napisem„Osiedle Skalne” wykonanym w technologii zbliżonej do napisu „Aleja zwolenników Harley Davidson” na istniejącym kamieniu zlokalizowanym w pasie drogi gminnej w ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu,- wykonanie podświetlenia klombu – opcjonalnie.4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem.5. Na terenie, na którym ma powstać klomb przebiegają sieci kanalizacji deszczowej,niskiego napięcia, kabel zasilający oświetlenia ulicznego. Zamawiający nie przewiduje ingerencji w istniejące na tym terenie media.6. Teren, na którym ma powstać klomb położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków, więc nie ma potrzeby uzyskania akceptacji projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze.8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym na bieżąco założeń projektowych. Warunkiem przystąpienia do robót jest ostateczna akceptacja projektu w formie sporządzonego protokołu odbioru z zapisem bez uwag.   9. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych doprojektowania oraz uzyskania uzgodnień itp. ponosi Wykonawca.   10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu powyższą dokumentację na swój koszt do siedziby Zamawiającego.11. Zamawiający zobowiązuje się do wystawienia pełnomocnictwa dla Wykonawcy celem reprezentowania go podczas uzyskiwania stosownych uzgodnień i zezwoleń.12. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji.13. Zamawiający wymaga aby zadanie wykonywane było przez osoby posiadające wykształcenie wyższe ogrodnicze lub architektury krajobrazu i jednocześnie posiadające minimum jednoroczne doświadczenie projektowe i zakładania terenów zielonych lub osoby posiadające minimum pięcioletnie doświadczenie projektowe i w wykonawstwie terenów zieleni. 14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych wyżej. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IMG.pdf pdf 1201.9 2018-03-12 11:19:44 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 projekt - 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
2 wykonanie - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić Płatność będzie realizowana jednorazowo po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia protokołem podpisanym przez zamawiającego bez uwag, po zakończeniu II etapu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i złożenia jej w siedzibie Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana w terminie 21 dni, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy. (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 322