Postępowanie: Nadzór Inwestroski - Wymiana instalacji C.O. w budynku hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Strzegomiu

Łukasz Pełka
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Terminy:
Składanie ofert: 15-02-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

ZAPYTANIE OFERTOWE


I ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu przy ul. Św. Jana 1.

(CPV 71.54.00.00-5 – usługi zarządzania budową)
(CPV 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi)

II OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Prace modernizacyjne będą realizowane na podstawie projektu autorstwa Wojciecha Norbreciaka – „NEON” Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3
2. Zakres prac do wykonania obejmuje:
a) wymianę instalacji CO w budynku hali sportowej,
b) montaż zbiornika na ciepłą wodę użytkową wraz z jego podłączeniem do istniejącej instalacji.
3. Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi : 200.776,73 zł. /netto/ (słownie: dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 73/100).


III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – planowany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego określa się na 19.02.2018r. Termin przekazania placu budowy do 5 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.
2. Termin zakończenia: 17.09.2018 r. lub do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:
- za pośrednictwem platformy zakupowej,
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
- drogą elektroniczną: e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl .

V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.
2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:
Kontakt z Zamawiającym:
 za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica
 pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
 drogą elektroniczną: e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl .

VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, jeżeli nie składa oferty przez platformę zakupową:
1. Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji zadań związanych z budową, remontem lub modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:
 za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub
 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, w pok. nr 307 lub
 przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica lub
 przesłać drogą e-mail-ową na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl.

Termin składania ofert ustala się do dnia 15 lutego 2018 r. do godziny 11.00


VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową na całość zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.


X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania objętego niniejszym zapytaniem.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.
Załączniki:
1. oferta cenowa - wzór,
2. oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych,
3. projekt umowy,
4. projekt budowlany

Adres dostawy

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 cena ofertowa brutto -

OPIS SPOSOBU OBLICZE [...].doc

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 warunki umowy - proszę akceptować

zał. nr 3 - Umowa.do [...].docx

(0)
2 Oświaczenie o posiadaniu uprawnień - proszę potwierdzić

zał. nr 2 - Oświadcz [...].docx

(0)
3 Oświadczenie - proszę potwierdzić

OŚWIADCZENIE.doc

(0)
4 Cena 10% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość