Postępowanie: TABLICA

Terminy:
Składanie ofert: 15-01-2018 09:26:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Realizacja zamówienia będzie przebiegała dwuetapowo:
pierwszy etap: Wykonawca w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o przedstawieniu najkorzystniejszej oferty przęśle drogą elektroniczną Zamawiającemu projekt tablicy.
drugi etap: po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu i złożeniu zamówienia, Wykonawca wykonana przedmiotowe tablice w ciągu 10 dni złożenia zamówienia.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH NA POTRZEBY KWP W BYDGOSZCZY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 pkt 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1) Zakupy KWP w Bydgoszczy wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru, usługi lub roboty musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego/aukcji i złożoną przez wykonawcę ofertą - KWP w Bydgoszczy odsyła towar na koszt wykonawcy.

6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem oferty najkorzystniejszej, jednak jeśli tak będzie to KWP w Bydgoszczy opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.

7) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej KWP w Bydgoszczy ma prawo nie wziąć pod uwagę oferty złożonej przez wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z KWP w Bydgoszczy, co skutkowało odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy lub naliczeniem kar umownych, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zdanie pierwsze ma zastosowanie w przypadku gdy naliczenie kar umownych lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania na platformie zakupowej.

8) Wykonawca zostanie powiadomiony przez KWP w Bydgoszczy o zaistnieniu w stosunku do niego okoliczności określonych w pkt. 7 regulaminu, z wyjątkiem sytuacji gdy postępowanie nie zakończyło się wyborem oferty najkorzystniejszej.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.

Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki -nie należy składać oferty.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

KWP Bydgoszcz, Magazyn Wydziału Zaopatrzenia
ul. Iławska 1
85-720 Bydgoszcz

Komunikaty

2018-01-12 10:52 Aleksandra Wilczyńska Dokonano edycji następujących elementów postępowania: opis pozycji numer 1
2018-01-12 10:50 Aleksandra Wilczyńska Dokonano edycji następujących elementów postępowania: opis pozycji numer 1

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Tablica Tablica wykonana w technologii TD SYSTEM , posiadająca trwały element umożliwiający jej przytwierdzenie zarówno na zewnątrz budynku jak i wewnątrz budynku. Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 600 mm x 300 mm (+/- 10 m), na tablicy czytelne rozmieszczenie 3 znaków graficznych, tj.: przekreślonego aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego i kamery. Na tablicy pod powyższymi znakami winien znajdować się napis: zakaz fotografowania oraz rejestrowania obrazu i dźwięku. 50 szt. - (0)
Kursy walut NBP

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 10 dni od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego (0)
4 Projekt - w ciągu dwóch dni od dnia otrzymania informacji o przedstawieniu najkorzystniejszej oferty (0)
5 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość