Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TTI.2230.133.2023 Roboty remontowo-budowlane – Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy – ul. Ułanów 29

Deadlines:
Published : 27-09-2023 09:05:00
Placing offers : 24-10-2023 10:00:00
Offers opening : 24-10-2023 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Roboty remontowo-budowlane – Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy – ul. Ułanów 29

 

Numer ogłoszenia TTI.2230.133.2023

Data ogłoszenia 27.09.2023r.

 

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

 

 

Informacje dotyczące zamówienia:

 

Szczegółowy zakres robót znajduję się w załączniku nr 2 – przedmiar robót

 

Przedmiar jest jedynie pomocniczy. Wycenę wraz z przedstawieniem oferty cenowej należy przeprowadzić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.

 

Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone na tzw. „ruchu” (drogi nie mogą zostać wyłączone z eksploatacji). Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.                                                

 

Wykonawca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność:

 

- Rejestrację firmy (np. KRS, CEIDG),

- Referencje potwierdzające możliwość wykonania prac budowlanych wskazanych w przedmiocie Umowy.

 

Oferty należy składać do dnia 13.10.2023 24.10.2023 roku do godz. 10:00.

 

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 13.10.2023 24.10.2023 roku przed godziną 10:30” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub za pomocą platformazakupowa.pl.

 

Wszelkie informacje od pon-pt w godz. 9.00-14.00

 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

 

Karolina Kacperska
Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
e-mail: k.kacperska@szpitaljp2.krakow.pl
tel.: 12 614 24 51

tel. kom.: 727 450 173

Robert Bosak

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel.: 12 614 20 16

tel. kom.: 504 299 377

 

Termin wykonania prac: 4 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Gwarancja i rękojmia: 36 miesięcy na wykonane prace.

 

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

 

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

Warunki zgłaszania ofert:

      Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

      Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym
w ogłoszeniu.

      Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego (Załącznik nr 3).

      Brak kompletnej oferty nie będzie brany pod uwagę.

 

-------------------------

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 727 450 173


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 213.3 2023-09-27 09:05:00 Proceeding
Załacznik nr 3 - formularz cenowy.odt odt 6.62 2023-09-27 09:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór umowy.doc doc 125 2023-09-27 09:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Przedmiar.odt odt 10.14 2023-09-27 09:05:00 Proceeding
OGŁOSZENIE_aktualizacja.pdf pdf 212.18 2023-10-09 07:25:55 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3334 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 496