Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/ER/2023 Świadczenie usług w postaci transportu zwłok z oddziałów Szpitala do Zakładu Patomorfologii

Deadlines:
Published : 21-09-2023 11:07:00
Placing offers : 06-10-2023 09:00:00
Offers opening : 06-10-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z ogłoszeniem.

Świadczenie usług w postaci transportu zwłok z oddziałów Szpitala do Zakładu Patomorfologii

1.    Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia 

1)    Nr ogłoszenia: 3/ER/2023

2)    Data zamieszczenia: 21.09.2023 r.

3)    Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

4)    Miejsce składania ofert: Ofertę opatrzoną pieczęcią/podpisem Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym – Pawilon A-V (Dziennik Podawczy) do dnia 06 października 2023 roku do godziny 900. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

5)    Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

6)    Warunki zgłaszania ofert:

ü wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić,

ü oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty,

ü ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w zaproszeniu do składania ofert:

„Ogłoszenie nr 3/ER/2023 – Świadczenie usług w postaci transportu zwłok z oddziałów Szpitala do Zakładu Patomorfologii”.

7)    Do oferty należy dołączyć:

a)    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną prowadzonej działalności (np. wydruk z KRS, wydruk z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

b)   w przypadku podmiotów nie będących osobą fizyczną imienny wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu umowy,

c)    oświadczenie Wykonawcy, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do oferty.

8)    Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza.

9)    Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

10)Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania.

11)Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza ofert kierując się kryterium najniższej ceny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 12 614 24 77 w godzinach od 9:00 do 15:00

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.docx docx 17.17 2023-09-21 11:07:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 17.1 2023-09-21 11:07:00 Proceeding
ogłoszenie o rozstrzygnięciu transport zwłok 2023.doc doc 1039 2023-10-13 11:31:23 Public message

Announcements

2023-10-13 11:31 Stanisław Niemiec Wybór oferty (załącznik do oferty)

ogłoszenie o rozstrz [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3334 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 222