Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TTR.2232.207.2023 Wykonanie podłączenia central wentylacyjnych CN1 i CN2 do istniejącej instalacji Wody Lodowej na maszynowni wentylacji na Vp. w Budynku M-VA

Deadlines:
Published : 18-09-2023 14:47:00
Placing offers : 02-10-2023 14:45:00
Offers opening : 02-10-2023 14:50:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Numer ogłoszenia: TTR.2232.207.2023

Data ogłoszenia: 18.09.2023 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80 , 31-202 Kraków

 

Informacje dotyczące zamówienia:

 

Wykonanie podłączenia central wentylacyjnych CN1 i CN2 do istniejącej instalacji Wody Lodowej na maszynowni wentylacji na Vp. w Budynku M-VA zlokalizowanej na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.

 

Zgodnie z wyszczególnieniem zakresu robót ujętym w Załączniku nr 1.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 02.10.2023r. roku do godziny 10.00 

Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub w formie papierowej złożonej na Dzienniku podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V.

 

Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej.

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Wielkiewicz

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Tel. 12 614 32 98, pon—pt 8.00-14.00

e-mail: t.wielkiewicz@szpitaljp2.krakow.pl

 

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy.

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

Warunki zgłaszania ofert:

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną ofertę cenową i nie może jej zmienić.

- Oferta musi zawierać zaakceptowany  przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis
z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi Załącznik nr 3.

- Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i podpisania umowy.

- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza cenowego (Załącznik nr 2).

- Oferta niekompletna nie będzie brana pod uwagę.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 -  wzór umowy

 Opis przedmiotu zamówienia

 

Zadanie obejmuje wykonanie niżej wymienionych prac dla dwóch central wentylacyjnych CN1 i CN2 firmy VTS zlokalizowanych na maszynowni wentylacji Vp. W budynku M-VA.
Układy są bliźniacze, mają taką samą budowę, moc, wymiary i układy sterowania, dlatego należy je rozpatrywać zawsze w ilości 2szt.:

 

1. Dobór urządzeń i elementów instalacji:

- dobór chłodnicy wodnej (w instalacji roztwór glikolu 1:3) – obecnie zainstalowana w centrali chłodnica freonowa ma moc 41,2kW,

- dobór zaworu 3-y drogowego z siłownikiem,

- dobór zaworu regulacyjnego przepływu czynnika chłodniczego,

- dobór filtra wodnego,

- dobór rur instalacji Wody Lodowej,

- dobór armatury: zawory, odpowietrzniki, zawór bezpieczeństwa itp.

- wyznaczenie tras instalacji,

- dobór izolacji termicznej na rurach,

- wyznaczenie tras kablowych,

- dostosowanie szafy automatyki sterowania do zabudowanych urządzeń, w tym opracowanie schematów i konieczne przeróbki szafy sterowniczej, zmiany w algorytmie sterowania oraz zmiany na wizualizacji BMS pracy central (Zamawiający dopuszcza wykonanie na istniejących urządzeniach lub dostawę autorskich rozwiązań po akceptacji kart materiałowych).

2. Dostawę i montaż urządzeń, wykonanie instalacji dla Wody Lodowej, okablowanie
i podłączenie urządzeń, dostosowanie szafy automatyki i wizualizacji.

3. Demontaż agregatów chłodniczych, tras instalacji czynnika chłodniczego, uszczelnienie przejść przez dach oraz utylizację zdemontowanych urządzeń i elementów instalacji
z dokumentem potwierdzającym odzysk czynnika chłodniczego i oleju wraz z kartą przekazania tych że do utylizacji do Prozonu lub innej firmy świadczącej takie usługi.

Agregaty chłodnicze – 2szt., Clivet MSAT 101, z czynnikiem R 407C, ilość 7,7kg.

4. Wykonawca w ramach zadania wykona kompletną dokumentację powykonawczą w zakresie wykonanych prac.

 

 

Dodatkowe wymagania i warunki realizacji zadania:

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym: koszty glikolu do uzupełnienia instalacji, koszty wszystkich materiałów pomocniczych takich jak np. taśmy izolacyjne, uszczelki,  konopie itp., potrzebnych do realizacji zadania.

2. Wykonawca dla rur, tras kablowych i elementów instalacji wykona podwieszenia lub
podpory w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań lub
wibracji z instalacji do konstrukcji budynku. Przewody muszą być podtrzymywane przez
elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników (obejm), z przekładką dźwiękochłonną gumową i izolowaną, aby nie było skraplania na elementach podwiesi.

3. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów
niepalnych
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie
nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

4. Za powstałe uszkodzenia powierzchni dachu i ewentualne przecieki wynikające z zakresu prowadzonych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie powierzchni dachu w miejscach prowadzenia prac oraz w ciągach
komunikacyjnych leży po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji w miejscach gdzie z uwagi na technologie wykonania były prowadzone prace
związane z cięciem lub spawaniem.

6. Wykonawca zobowiązany jest podstawić kontener na odpady, który po zakończeniu prac niezwłocznie usunie.

7. Wykonawca uzupełni glikol w instalacji do właściwych parametrów pracy układu.

8. Wykonawca przed napełnieniem instalacji glikolem zobowiązany jest do przeprowadzenia próby ciśnienia dla instalacji zgodnie z wymaganiami sztuki, przepisami i polskimi normami
w szczególności
PN-77/H-04419 - Próba szczelności.

9. Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych przedłoży Zamawiającemu
do akceptacji dobór urządzeń, zawarte w nim rozwiązania i materiały (karty materiałowe).

 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_podłączenie central CN1 i .docx docx 15.9 2023-09-18 14:47:00 Proceeding
Zał 1 Opis przedmiotu Zamówienia v.1.docx docx 15.92 2023-09-18 14:47:00 Proceeding
Zał 2 Formularz ofertowy, załacznik nr .doc doc 35 2023-09-18 14:47:00 Proceeding
Zał 3 umowa na M-Va CN1 i CN2.docx docx 29.06 2023-09-18 14:47:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT postepowanie.docx docx 10.57 2023-10-03 08:58:40 Public message

Announcements

2023-10-03 08:58 Jarosław Kula INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Postępowanie: TTR.2232.207.2023
Wykonanie podłączenia central wentylacyjnych CN1 i CN2
do istniejącej instalacji Wody Lodowej na maszynowni
wentylacji na Vp. w Budynku M-VA

Lp.
Nazwa firmy
Kwota gross zł
Uwagi
1.
MERKURY MR
NIP 9452180896
448 950,-

2.
ECO TECH Marcin Daniel
32-070 Czarnichów, ul. Krzeszowicka 53
NIP 9442217439
80 565,-

3.
DARMAX Dariusz Adamczyk
32-060 Liszki, Ściejowice 213
NIP 9441493657
75 030,-

4.
Marcin Kurianowicz Eco Instalbud
31-624 Kraków, oś, Piastów 32/58
NIP 6782731197
72 570,-


Wygrywa firma Marcin Kurianowicz Eco Instalbud z najniższą ofertą 100 % cena – 72 570,- zł brutto

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie podłączenia central wentylacyjnych CN1 i CN2 do istniejącej instalacji Wody Lodowej na maszynowni wentylacji na Vp. w Budynku M-VA Zadanie obejmuje wykonanie niżej wymienionych prac dla dwóch central wentylacyjnych CN1 i CN2 firmy VTS zlokalizowanych na maszynowni wentylacji Vp. W budynku M-VA. Układy są bliźniacze, mają taką samą budowę, moc, wymiary i układy sterowania, dlatego należy je rozpatrywać zawsze w ilości 2szt.: 1 service Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3334 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 60 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 285