Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Demontaż zbiorników olejowych w kotłowni budynku Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 24-11-2022 11:44:00
Placing offers : 07-12-2022 10:33:03
Offers opening : 28-11-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Wymagania i specyfikacja

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Demontaż zbiorników olejowych w kotłowni budynku Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.


        Zakres prac: 

        - demontaż instalacji stalowych zasilania zbiorników

        - demontaż 4 sztuk zbiorników po 2000 litrów

        - trasowanie i cięcie zbiorników

        - utylizacja zbiorników zgodnie z procedurą BDO

        - uporządkowanie pomieszczenia

        - wykonanie prac malarsko - budowlanych (wyrównanie ścian, pomalowanie, demontaż murku oporowego znajdującego się  przy wejściu do pomieszczenia)  tak, aby pomieszczenie nadawało się do natychmiastowego         zagospodarowania

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Wymagania Wystawiającego:

 • Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..
 • KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 • O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto
 • Termin realizacji zamówienia 08.12..2022 r
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.
 • Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
 • Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.
 • Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad
 • Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
 • Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
 • Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń
 • Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu
 • Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-12-07 10:33 Henryka Łuczka Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie anulowano z uwagi na zmianę zakresu prac

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 Demontaż zbiorników olejowych w kotłowni budynku Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 294