Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 142/2022/GMT Dostawa aparatu fotograficznego Nikon D7500 z wyposażeniem oraz kamery Panasonic HC-VX980 4K z wyposażeniem (lub równoważnych)

Deadlines:
Published : 23-11-2022 09:42:00
Placing offers : 28-11-2022 08:00:00
Offers opening : 28-11-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Dzień dobry.

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 (każdy z załączników stanowi odrębne zadanie)

- Zadanie nr 1 - Dostawa aparatu fotograficznego Nikon D7500 (lub równoważnego) wraz z wyposażeniem wskazanym w formularzu ofertowo     
                                        -cenowym - 2 kpl.

- Zadanie nr 2 - Dostawa kamery Panasonic HC-VX980 4K (lub równoważnej) wraz z wyposażeniem wskazanym w formularzu ofertowo -
                                         cenowym - 1 kpl.

 

W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przez niego sprzęt posiada parametry takie same lub nie gorsze niż aparat Nikon D7500, kamera Panasonic HC-VX980 4K oraz wyposażenie wymienione w formularzu ofertowo - cenowym.

Zamawiający sprawdzi parametry oferowanego sprzętu równoważnego poprzez porównanie ich z parametrami wpisanymi w formularzu ofertowo-cenowym

                3. Termin realizacji zamówienia: - 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Aneta Frańczuk, tel. +48(47) 701 23 42

5. Kryteria wyboru ofert: cena obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. wyłącznie na wybrany przez siebie asortyment

Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na kompletny, zgodnie z kryteriami wyboru oferty.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *:

- oświadczenie, o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*: w załączeniu

           W przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia nie będzie przekraczać kwoty 5.000,00 zł brutto,  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia bez zawierania umowy.

              8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia*: nie dotyczy

9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy): co najmniej 24 miesiące gwarancji

10. Sposób przygotowania oferty: pisemnie w języku polskim

Ofertę stanowić będą:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik w niniejszym postępowaniu (ceny w PLN)

- dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny że oferowany przez Wykonawcę sprzęt posiada parametry równoważne lub lepsze od tych wpisanych w Formularzu ofertowo-cenowym np. oryginalna karta katalogowa Producenta dotycząca oferowanego sprzętu, specyfikacja techniczna Producenta, broszura informacyjna, instrukcja obsługi itp. Dołączone dokumenty muszą być w języku polskim lub w innym języku i muszą być przetłumaczone na język polski.

Zamawiający nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem poczty e-mail.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.

              Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu     

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia drugiego etapu (negocjacji) po zakończeniu pierwszego etapu.

Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, w przypadku gdy będzie ona niekompletna


 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa - projekt.pdf pdf 142.49 2022-11-23 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 526.54 2022-11-23 09:42:00 Subject of the order
Załacznik nr 2.pdf pdf 172.89 2022-11-23 09:42:00 Subject of the order
Umowa - projekt.pdf pdf 142.49 2022-11-23 09:42:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Aparat fotograficzny Nikon D7500 (lub równoważny) wraz z wyposażeniem szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład kompletu został wpisany w załączonym formularzu ofertowo -cenowym

Załącznik nr 1.pdf

2 set - (0)
2 Kamera Panasonic HC-VX980 4K (lub równoważna) wraz z wyposażeniem szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład kompletu został wpisany w załączonym formularzu ofertowo -cenowym

Załacznik nr 2.pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Projekt umowy - Proszę zapoznać się z projektem umowy. Proszę potwierdzić akceptację wpisując "Akceptuję"

Umowa - projekt.pdf

(0)
6 Gwarancja - Okres udzielanej gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 154