Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: : Wykonanie rozbudowy rozdzielnicy głównej wraz z zasilaniem do budynków gospodarczych oraz z robotami towarzyszącymi na terenie Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, ul. Poznańska 13, 62-400 Słupca.

Lucyna Kośmicka-Skrzypczak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 23-11-2022 07:42:00
Placing offers : 28-11-2022 07:55:00
Offers opening : 28-11-2022 08:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zakres :

Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac, w szczególności:

a) kompleksową dostawę, montaż, programowanie, uruchomienie, testy, sprawdzenia,

pomiary, dokumentację powykonawczą dla zamierzenia inwestycyjnego;

b) wykonanie niezbędnej dokumentacji uwzględniającej m.in. opisy techniczne, schematy,

rysunki, itp.. dla celów kompleksowego wykonania zamierzenia inwestycyjnego:

- w wersji papierowej – 2 egz.;

- wersji elektronicznej – 2 egz. na nośniku typu pendrive lub CD/DVD w formacie .pdf

(.pdf z formatu edytowalnego oraz .pdf jako opieczętowany i podpisany skan) i w formacie

edytowalnym: .docx, .xslx, .dwg);

- dokumentacja w wersji papierowej ma być tożsama z dokumentacją w wersji

elektronicznej i analogicznie na odwrót;

c) dostawę, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych w szczególności w

zakresie m.in.:

rozdzielnica główna

1

PAWBOL B.1810 Rozdzielnica R-BOX 240 8S

1x16/5,1x32/5,2x230Vpuste okno szt 1

2

MOELLER 194883 HN-B25/3 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=25A, char. B, 3-bieg. Seria HN szt 1

3

MOELLER 194822 HN-B20/1 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=20A, char. B, 1-bieg. Seria HN szt 2

4

F&F LK-713G Lampka kontrolna zasilania -

trójfazowa LK-713G szt 1

rozdzielnica piwnica

5 Rozdzielnica natynkowa SRn-24/B (N+PE) szt 1

6

MOELLER 276276 IS-63/3 Rozłącznik główny

izolacyjny szt 1

7

MOELLER 194822 HN-B20/1 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=20A, char. B, 1-bieg. Seria HN szt 6

8

MOELLER 194821 HN-B16/1 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=16A, char. B, 1-bieg. Seria HN szt 6

9

MOELLER 194892 HN-C20/3 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=20A, char. C, 3-bieg. Seria HN szt 1

10

F&F LK-713G Lampka kontrolna zasilania -

trójfazowa LK-713G szt 1

11 kabel YKYzo 0.6/1 kV 5x10 112271065D0500 NKT szt 100

12 Kabel YKY 5x6 PXKABEL szt 70

13

BEMKO A19-BBM-3F SZYNA ŁĄCZENIOWA 3F

TYP-U 10MM2 1M 54 MOD szt 1

14

Przewód Lgy H07V-K 450/750V 1x10 mm2 czarny

Elpar szt 30

15

ERGOM E08KH-02010106901 HI 10/12 DIN

ERHL szt 1

16

Przewód Lgy H07V-K 450/750V 1x6 mm2 czarny;

Elpar szt 3

17 ERGOM E08KH-02010106301 HI 6/12 DIN ERHL szt 1

18

ETI 002212005 D02 gG 63A/400V Wkładka

topikowa szt 3

19

ETI 002271004 STV D02 63A 3p Rozłącznik

izolacyjny szt 1

20

FORMET Podstawa iglicy ogdr. 16x1,50m + tulejka

okrągła (zwykła) szt 2

21

FORMET Przedłużka iglicy ogdr. 16x1,50m +

tulejka okrągła (zwykła) szt 2

22 EPO 35.05 Skrzynka gruntowa odgromowa SZO szt 1

rozdzielnica garaż nowy I

23

EPO 1.8 Rozdzielnica natynkowa SRn-2x18 (36)

(N+PE) szt 1

24

PAWBOL B.1098 Rozdzielnica R-BOX 240,

1x32A/5p, 1x16A/5p, 2x250V szt 1

25

MOELLER 276284 IS-100/3 Rozłącznik główny

izolacyjny szt 1

26

MOELLER 194822 HN-B20/1 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=20A, char. B, 1-bieg. Seria HN szt 6

27

MOELLER 194821 HN-B16/1 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=16A, char. B, 1-bieg. Seria HN szt 3

28

MOELLER 194884 HN-B32/3 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=32A, char. B, 3-bieg. Seria HN szt 2

29

MOELLER 194883 HN-B25/3 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=25A, char. B, 3-bieg. Seria HN szt 1

30

F&F LK-713G Lampka kontrolna zasilania -

trójfazowa LK-713G szt 1

rozdzielnica garaż nowy II

31

EPO 1.8 Rozdzielnica natynkowa SRn-2x18 (36)

(N+PE) szt 1

32

PAWBOL B.1098 Rozdzielnica R-BOX 240,

1x32A/5p, 1x16A/5p, 2x250V szt 1

Strona 3 z 9

33

MOELLER 276284 IS-100/3 Rozłącznik główny

izolacyjny szt 1

34

MOELLER 194822 HN-B20/1 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=20A, char. B, 1-bieg. Seria HN szt 6

35

MOELLER 194821 HN-B16/1 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=16A, char. B, 1-bieg. Seria HN szt 3

36

MOELLER 194884 HN-B32/3 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=32A, char. B, 3-bieg. Seria HN szt 2

37

MOELLER 194883 HN-B25/3 Wyłącznik

nadprądowy 6kA, In=25A, char. B, 3-bieg. Seria HN szt 1

38

F&F LK-713G Lampka kontrolna zasilania -

trójfazowa LK-713G szt 1

Pozostałe

39 Materiały montażowe, folia itp. kpl 1

40 Geodezja powykonawcza kpl 1

41 Prace zmienne – koparka itp. kpl 1

42 Prace drogowe -kostka, asfalt itp. kpl 1

43 Montaż okablowani, rozdzielnic itp. kpl 1

44 Pomiary elektryczne kpl 1

- kabel zasilający pomiędzy poszczególnymi budynkami m.in. budynkiem głównym a

garażem I, garażem I a garażem II na całej długości należy układać w kanalizacji

kablowej/rurze osłonowej fi-110. W ww. rurze osłonowej należy ułożyć również

”dwa piloty ” dla potrzeb Użytkownika obiektu.

Rury kanalizacji kablowej należy układać na głębokości minimum 0,7m na terenach

zielonych a w drogach i parkingach na głębokości minimum 1,0m. Dno wykopu przed

ułożeniem rurociągu kablowego musi być wolne od kamieni, elementów metalowych,

gruzu i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno wykopu należy nanieść 10 cm

warstwę piasku – wykonać tzw. podsypkę piaskową. W połowie głębokości wykopu

powinna zostać ułożona taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym o szerokości min.

20 cm. Rury w gruncie powinny być prowadzone łagodnymi łukami. W miejscach zbliżeń

i skrzyżowań z podziemną infrastrukturą techniczną/innymi instalacjami należy stosować

osłony rur i osłony istniejących instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami z zagęszczaniem do takiego stopnia

zagęszczenia by można było odtworzyć nawierzchnię terenu. Wskaźnik zagęszczenia

gruntu zgodny z BN-77/8931-12 (lub równoważna). Zagęszczenie należy kontrolować nie

rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 20m2 warstwy. Dostarczyć protokół z pomiarów

zagęszczenia gruntu.

Wprowadzenie kanalizacji kablowej/rurarzu należy wykonać zgodnie z normą np.

ZN-02/TD S.A.-02. Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna być ułożona

ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 % w kierunku studni kablowych. Rury kanalizacji

kablowej należy wprowadzić do budynku głównego na poziomie piwnicy.

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej należy potwierdzić prawidłowość ułożenia

rurociągów kablowych badaniami szczelności, drożności oraz kalibracją.

Kable i przewody umieszczone w kanalizacji kablowej należy oznakować w sposób

trwały (min. nr linii, typ kabla, ilość i przekrój żył, relacja kabla, rok budowy/montażu

kabla, wykonawca robót, właściciel kabla) przy wejściu i wyjściu z budynku, max. co

10÷15 m na korytach kablowych w budynkach, przed i za przepustem pożarowym w

ścianach budynku, na wejściu do szafy kablowej. Oznaczenie kabla powinno zostać

wykonane w miejscu widocznym umożliwiającym odczytanie treści przez

Użytkownika/inne służby techniczne.

Wszystkie otwory kanalizacji kablowej należy uszczelnić gazo i wodoszczelnie.

Uszczelnienie należy wykonać odpowiednio trwałym certyfikowanym materiałem

gazoszczelnym: wszystkie przepusty kablowe w budynkach i szafach kablowych (np.

uszczelnienia Jackmoon, Gabocom, TDUX lub równoważne). Uszczelnienia powinny być

dopasowane do średnicy kabla. Należy wykonać odpowiednie ogniochronne uszczelnienia

przejść samego kabla przez przegrody budynku.

Linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót i sieci

uzbrojenia terenu.

Teren po prowadzonych pracach należy doprowadzić/odtworzyć do stanu z przed

przystąpienia do prac tj. stanu pierwotnego.

- rozdzielnice wykonać w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego, zamykane

na klucz, wyposażone zgodnie z zapotrzebowaniem w aparaturę elektroenergetyczną

między innymi w rozłącznik główny, ochronniki przepięciowe, wyłączniki nadprądowe,

wyłączniki różnicowoprądowe, rozłączniki izolacyjne, rozłączniki bezpiecznikowe,

ograniczniki przepięć, przekaźniki, styczniki, wg potrzeb niniejszego postępowania, itp..

Aparatura dobrana do wartości prądów znamionowych przy uwzględnieniu prądów

rozruchu.

Jako zabezpieczenia tablic rozdzielczych, dużych odbiorników i grup odbiorów

zastosować rozłączniki bezpiecznikowe modułowe. Jako pozostałe zabezpieczenia

zastosować instalacyjne wyłączniki zwarciowe i wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe.

Rozdzielnice należy oznakować.

Do każdej nowej rozdzielnicy dostarczyć niezależnie dwa klucze;

- demontaż i utylizacja istniejących instalacji podlegających demontażowi i/lub

wymianie;

- inne, pozostałe niewymienione materiały oraz prace niezbędne dla prawidłowego

wykonania i działania przedmiotowej instalacji.

d) rozbudowanie rozdzielnicy głównej niskiego napięcia 0,4kV oraz pozostałych

rozdzielnic obiektowych w tym wykonanie nowych rozdzielnic dla potrzeb instalacji zasilania

poszczególnych instalacji (w zakresie m.in. okablowania, aparatury zabezpieczającejsterującej-

itp.);

e) zaktualizowanie i uzupełnienie opisów aparatów i obwodów o zabudowane nowe

elementy w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia 0,4kV;

f) zaktualizowanie spisu obwodów w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia 0,4kV;

g) zaktualizowanie schematu zasilania obiektu o nowe rozdzielnice;

h) zaktualizowanie schematu rozdzielnicy głównej niskiego napięcia 0,4kV o zabudowane

nowe elementy i umieszczenie go w rozdzielnicy w kieszeni na dokumentację. Schematy

poszczególnych rozdzielnic rozbudowywanych, wymienianych i nowych należy umieścić w

kieszeni na dokumentację poszczególnej rozdzielnicy. Symbole-opisy aparatów elektrycznych

jak i numeracja-opisy obwodów oraz legenda mają być widoczne w stopniu umożliwiającym

odczytanie poszczególnych informacji bez konieczności użycia lupy;

i) w trakcie i po realizacji poszczególnych etapów prac wykonanie stosownych regulacji,

pomiarów, testów, badań, sprawdzeń w tym współdziałania układów i urządzeń, uruchomień

urządzeń-instalacji z sporządzeniem protokołów z wykonanych czynności;

j) przeprowadzenie szkolenia/instruktażu stanowiskowego Użytkownika z

zainstalowanych i uruchomionych instalacji, potwierdzony protokołem z szkolenia podpisanym

przez osoby przeszkolone ze strony Użytkownika;

k) dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

- w wersji papierowej – 2 egz. podpisane i podpieczętowane przez kierownika robót

elektrycznych zawierającą min.:

- stronę tytułową;

- oświadczenie kierownika robót elektrycznych;

- powykonawczy opis wykonanych robót;

- dokumenty jakościowe zabudowanych materiałów w tym m.in. deklaracje, certyfikaty,

karty katalogowe, itp.;

- gwarancję na dostarczone materiały, urządzenia i wykonane instalacje;

- protokoły z m.in.: odbiorów, regulacji, testów, współdziałania, sprawdzeń, badań,

pomiarów, szkoleń, itp.;

- instrukcje w tym min. obsługi, konserwacji, eksploatacji, itp.;

- powykonawcze rysunki, schematy, spisy obwodów, itp.;

- wersji elektronicznej – 2 egz. na nośniku typu pendrive lub CD/DVD w formacie .pdf

(.pdf z formatu edytowalnego oraz .pdf jako opieczętowany i podpisany skan) i w formacie

edytowalnym: .docx, .xslx, .dwg);

- dokumentacja w wersji papierowej ma być tożsama z dokumentacją w wersji

elektronicznej i analogicznie na odwrót;

l) złom należy zutylizować. Usuwanie lub zagospodarowanie odpadów zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (tj. - Dz. U. z 2022 r., poz. 699) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (tj. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), z zachowaniem wymaganych

formalności; złom metalowy z demontaży dokonywanych w trakcie prac rozbiórkowych

stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany, po wcześniejszym

powiadomieniu Zamawiającego, przekazać go do punktu skupu złomu i niezwłocznie

dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający odbiór złomu przez punkt skupu, w celu

wystawienia przez Zamawiającego faktury obciążeniowej dla tego punktu skupu. Należność za

sprzedaż złomu stanowić będzie dochód Zamawiającego.

Wszystkie materiały budowlane użyte przez Wykonawcę muszą posiadać obowiązujące

w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zgodnie z zasadami

obowiązującego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie te

wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania w

budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych

oraz zastosowanych przepisów,

- deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą

techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa.

Roboty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami

budowlanymi.

W sprawach nieokreślonych obowiązują m.in.:

- Prawo Budowlane,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych

robót.

Wszelki zaproponowany materiał elektryczny przed wbudowaniem i realizacją

zamówienia podlega akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w zakresie typu,

rodzaju, wyglądu oraz w zakresie spełnienia wymagań technicznych.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy uwzględnić

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP, pod stałym nadzorem technicznym osób

uprawnionych.

Przepisy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z

źniejszymi uzupełnieniami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowan

- Polskie Normy przywołane w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra

infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

lub normy równoważne.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie,

- Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w

obiektach służbowych Policji,

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów,

- 14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.

Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 129,

poz. 844 oraz zmiana z 2002r. Nr 91 poz. 811],

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia

1993r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobów budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 3,

poz.71 ;Nr 25, poz.256],

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca

1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz

sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie [Dz.U. Nr 113; poz. 728],

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca

1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzanych i

stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz.U. Nr 99, poz.

637],

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

[Dz.U. Nr80;poz.912],

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca

2001 r w sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych [Dz.U. Nr

60.poz.867],

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002 r. mieniące

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych

Polskich Norm dla budownictwa Usytuowanie [Dz.U. Nr156.poz.1304],

- zalecenia producentów urządzeń,

- rozporządzenia nie wymienione powyżej.

a)     termin realizacji zadania od 25 listopada  2022  do 20 grudnia 2022 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 46.73 2022-11-23 07:42:00 Proceeding
zlecenie.docx docx 71 2022-11-23 07:42:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rob bud - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6210 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 290