Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępiec na dz. nr 50

Milena Pomirska
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 22-11-2022 14:57:00
Placing offers : 28-11-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępiec na dz. nr 50

 

I.    Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

 

II.   Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu jednostronnej wolnostojącej tablicy informacyjnej dla inwestycji  polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępiec na dz. nr 50, zgodnie z wzorem tablicy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

III.  Termin realizacji zamówienia:

14 dni od dnia zawarcia zlecenia.

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%.

 

V.  Sposób przygotowania oferty:

1.   Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl

2.     Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

 

VI. Badanie ofert:

1.   Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  poz. 835).

2.     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 1, wykonawca do oferty załącza skan podpisanego przez siebie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3.     W celu ustalenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1, Zamawiający najpierw bada tę ofertę Wykonawcy, która została oceniona jako najkorzystniejsza.

4.     Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złożył wraz z tą ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w formie wskazanej w pkt 2, Zamawiający wezwie go za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do uzupełnienia braku w terminie 3 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

6.     Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7.   Oferta zostanie odrzucona jeśli:

     - jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

     - Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających
       wyjaśnień.

Pouczenie:

Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), którzy w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej
w wysokości do 20 000 000 zł, nakładanej w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

VII.   Miejsce i termin złożenia oferty:

1.   Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl

2.     Termin składania ofert -  28.11.2022 r. do godz. 08:00

 

VIII.  Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektronicznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu zawarcia umowy w formie pisemnej, którą Zamawiający zastrzega pod rygorem nieważności.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia do upływu terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, iż stosownie do treści przepisu art. 70 3 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1129 z późn. zm.).

 

IX.    Osoba uprawniona do kontaktów:

Milena Pomirska tel. 58 692 94 41

e-mail: mpomirska@pruszczgdanski.pl  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oswiadczenie Wykonawcy.pdf pdf 111.46 2022-11-22 14:57:00 Proceeding
wzór tablicy.pdf pdf 2053.47 2022-11-22 14:57:00 Proceeding
Wzór zamówienia.pdf pdf 60.83 2022-11-22 14:57:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 160.94 2022-11-25 14:02:20 Proceeding
protokół.pdf pdf 159.47 2022-12-21 13:15:13 Public message

Announcements

2022-12-21 13:15 Milena Pomirska Zamawiający dokonał wyboru oferty. W załączeniu raport z postępowania.

protokół.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępiec na dz. nr 50 - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od dnia zawarcia zlecenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Projekt zlecenia - Zapoznanie się z warunkami zlecenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - Zapoznanie się z treścią oświadczenia oraz przedłożenie skanu podpisanego oświadczenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 315