Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1076/2022 Aktualizacja oprogramowania MSAB XRY do najnowszej wersji z możliwością pobierania aktualizacji przez okres 1 roku

Grzegorz Kowalczyk
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Department: Wydział Łączności i Informatyki
Deadlines:
Published : 22-11-2022 12:36:00
Placing offers : 28-11-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH

1.        Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

2.        KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3.        Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

4.        Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy, kosztów świadczonej gwarancji, odszkodowania.

5.        Oferty składa się w cenie brutto.

6.        Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.        Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 21 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.

8.        Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

9.        W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.    KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

11.    W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdej pozycji zakupowej.

12.    KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.

13.    Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia finansowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

14.    Po rozstrzygnięciu postępowania na platformie zakupowej Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie do realizacji lub umowę do podpisania. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i nie odesłania skanu podpisanej umowy przez okres do 5 dni od daty powyższych czynności, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej rezygnacji ze złożonego Zamówienia. Zamawiający wyśle rezygnację z realizacji Zamówienia na wskazany w dokumentach adres poczty elektronicznej, a następnie dokona ponownej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

15.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy, który we wcześniejszych postępowaniach Zamawiającego nie dotrzymał warunków realizacji zamówienia lub realizował je bez należytej staranności.

16.    Dokumenty złożone przez Wykonawcę posiadające braki formalne, mogą zostać uzupełnione / poprawione w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego.

17.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy/dostawy odszkodowania w formie kar umownych za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 3% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 7 dni od doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia ich z faktury na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

18.    Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

19.              Zamawiający informuje, że zawarta umowa będzie podlegać publikacji w rejestrze umów prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce;
 • Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach Policji sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych:

Ewa Kopeć; adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce;
e-mail:
iod.kwp@ki.policja.gov.pl.

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.)

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

 Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu - Grzegorz Kowalczyk, tel. 47 802 2295

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Aktualizacja oprogramowania MSAB XRY do najnowszej wersji z możliwością pobierania aktualizacji przez okres 1 roku Nr klucza: 3-3464035 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - do 5 dni kalendarzowych, proszę potwierdzić (0)
5 Gwarancja - minimum 12 miesięcy, proszę potwierdzić (0)
6 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu KWP i akceptuję wszystkie jego postanowienia - proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 164