Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A.2013.51.MB.2022 Dostawa kompletów odzieży dla pracowników dział ochrony

Deadlines:
Published : 18-11-2022 10:12:00
Placing offers : 18-11-2022 09:39:00
Offers opening : 23-11-2022 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: -

Requirements and specifications

Nr sprawy: A.2013.51.MB.2022                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości mniejszej niż130 000,00 zł netto, którego udzielenie jest wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710)

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

Dostawę  kompletów odzieży, umundurowania dla pracowników portierni  do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

I.          Zamawiający:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,

Tel.: (91) 434 83 11,

Fax: (91) 434 79 84,

Forma prawna: wojewódzka osoba prawna – Instytucja Kultury,

Regon:  810543200

NIP :   851-020-72-76

Konto bankowe:  Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin, ul. Tkacka 4 w Szczecinie,      

Numer rachunku: 56-1130-1176-0022-2047-7820-0001

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin 

Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

II.          Opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów odzieży umundurowania dla pracowników portierni  tj.:

1)    Bluza typu olimpijka (materiał Gabardyna, kolor granatowy)                  15 szt.

2)    Spodnie garniturowe (materiał gabardyna kolor granatowy)                   15 szt.

3)    Koszule niebieskie z pagonami długi rękaw                                            30 szt.

4)    Krawat (granatowy, wiązany)                                                                  15 szt.

5)    Pasek skurzany ( szeroki)                                                                       15 szt.

6)    Trwałe oznaczenie odzieży logo zamku                                                  60 szt.

2.      Rodzaj zamówienia: dostawa

III.          Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującymi w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

IV.          Termin wykonania zamówienia

        Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

V.          Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy złożyć na potwierdzenie spełnienia tych warunków oraz ocena spełnienia tych warunków

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają:

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2)  uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3)  sytuację ekonomiczną lub finansową;

4)  zdolność techniczną lub zawodową 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

3.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).

4.  Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835):

a)   wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);

b)   wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);

c)   wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

3.      W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, z udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4.      W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty dostępności dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

5.      Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów o których mowa w niniejszym rozdziale metodą spełnia/nie spełnia.

VI.          Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1.      Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin  i pod nazwą niniejszego postępowania.

2.      Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:

a)  akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin", pod linkiem:  https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków zamieszczonej na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Instrukcje”, pod linkiem:  https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.      Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

4.      Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany treści zapytania ofertowego, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy tylko do konkretnego Wykonawcy.

5.      W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy Zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. na adres e-mail: administracja@zamek.szczecin.pl

6.      W przypadku przekazywania zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji drogą elektroniczną lub przez Platformę, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.      Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

P. Marek Bylewski, tel. (91) 43 48 336, e-mail: zaopatrzenie@zamek.szczecin.pl

P. Urszula Gruszecka, tel. , e-mail: 91 434 83 38 administracja@zamek.szczecin.pl

VII.          Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty.

1.      Ofertę składa się na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1)      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wskazanie ich dostępności w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,

2)      dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

3)      dokument pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

2.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

3.      Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

4.      Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy załączyć dokument pełnomocnictwa

5.      Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 23 listopada 2022 r. do godz. 9.00

6.      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

7.      Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

9.      Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.

10.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11.    Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Informacja o zmianie lub wycofaniu oferty powinna być doręczona Zamawiającemu w formie określonej w ust. 5, przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.

12.    Otwarcie ofert: 23.11.2022 r. godzina 9:30.

13.    Termin związana ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

VIII.          Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Wykonawca zobowiązany jest podać wartości netto oraz wartości brutto przemnożone przez ilość zapotrzebowanych szt. poszczególnych pozycji z zamówienia w formularzu oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2.      W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlegają obciążeniu podatkiem od towarów i usług i innymi podatkami i opłatami, jeżeli występuje taki obowiązek.

3.      Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.      Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

5.      Ceną oferty jest maksymalna cena brutto.

6.      Cena nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

7.      Oferowana cena jest ceną ryczałtową (stałą).

8.      Przy wyliczaniu wartości cen należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

9.      Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej parametr setny zaokrągla się w górę.

10.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (PLN). Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

IX.          Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.       Sposób oceny ofert:

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium max. 100 punktów.

Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalna liczbę punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg. wzoru:

 

Oc=Cmin./Co x 100

 

Gdzie:

Oc – ocena pkt badanej oferty

Cmin – cena najniższa z ofert

Co- cena badanej oferty podlegającej punktacji

2.     Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (stosując stupunktową skalę ocen, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

3.     Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.     Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

X.          Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz istotne postanowienia umowy

1.      Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na platformie zakupowej za pomocą Komunikatu publicznego.

2.      Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.      Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą.

4.      Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynikać będzie, że osoba, która będzie podpisywała umowę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawiony w sposób określony przepisami prawa cywilnego.

5.      W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. jego członków do czasu wykonania zamówienia.

XI.          Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [Dane]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [dalej: RODO], informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, instytucja kultury Województwa Zachodniopomorskiego, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa pod nr RIK/1/99/WZ, e-mail. zamek@zamek.szczecin.pl   tel. +48 91 434 83 11, [dalej: Administrator, Zamek].

2.      Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, e-mail: iod@zamek.szczecin.pl,  telefon: +48 91 434 83 11;

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym i wyborem wykonawcy w postępowaniu;

1)   Przetwarzanie Pani/Pana Danych Usługodawcy będzie się odbywać:

a)    w celach związanych z przeprowadzeniem zapytania ofertowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

b)    w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Zamek, polegających na: obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzonym zapytaniem ofertowym lub dochodzeniu takich roszczeń,

c)     w celu: ochrony mienia województwa przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e. RODO w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa.

2)   Przetwarzanie Danych ewentualnych pracowników lub podwykonawców Wykonawcy, będzie się odbywać:

a)      w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Zamek, polegających na: obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzonym zapytaniem ofertowym, dochodzeniu takich roszczeń, kontakcie z osobami będącymi pracownikami lub podwykonawcami Wykonawcy, którymi Wykonawca będzie się posługiwał w celu złożenia oferty w postępowaniu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f. RODO,

b)      w celu ochrony mienia województwa przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa.

4.     Dane będą przechowywane przez Zamek przez okres prowadzenia zapytania ofertowego i wyboru wykonawcy w postępowaniu, a po jego przeprowadzeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zamek na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń stron postępowania. W zakresie monitoringu wizyjnego, Dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

5.     Dane nie będę służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się tylko na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych, w tym profilowaniu.

6.     Uprawnienia wynikające z RODO

W każdym czasie podmiot którego dotyczą Dane, jest uprawniony do żądania:

a)      dostępu do Danych,

b)      sprostowania Danych,

c)      usunięcia Danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, w szczególności poprzez wysłanie e-mail na adres: iod@zamek.szczecin.pl;

e)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.     Podanie Danych jest niezbędne do przeprowadzenia zapytania ofertowego i wyboru wykonawcy w postępowaniu. Niepodanie Danych skutkowało będzie odmową udziału w postępowaniu. Wstęp na teren obiektu wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego, prowadzonego m.in. w celu realizacji obowiązku ustawowego ochrony mienia województwa.

8.     Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Zamek umów powierzenia.

9.     Informacje zawarte w niniejszym paragrafie mogą ulec zmianie. W takim przypadku Zamek poinformuje o ich zmianie, przy czym taka zmiana informacji nie będzie stanowiła zmiany zapytania ofertowego.

10.  Wykonawca obowiązany jest poinformować swoich ewentualnych pracowników                              lub podwykonawców, o powyższych informacjach jak również o tym, iż Dane takich pracowników lub podwykonawców Wykonawcy, pozyskane zostały przez Zamek od Wykonawcy lub ze źródeł publicznie dostępnych a także, iż Zamek przetwarzał będzie ich dane w postaci: Imienia, Nazwiska, powiązania z Wykonawcą i jego rodzaju, kontaktowego numeru telefonicznego i adres e-mail.

11.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania zgodności przetwarzania danych                             ze wszelkimi, obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zaś z RODO;

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje podstawą  prawną do udostępniania Zamkowi  danych pracowników lub podwykonawców, którymi będzie się posługiwał w trakcie prowadzenia zapytania ofertowego i złożeniu oferty w postępowaniu oraz zobowiązuje się utrzymać przedmiotową podstawę  przez cały okres trwania postępowania.

  XII.        Postanowienia końcowe

1.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

- zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.     Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę oraz spełni wymogi formalne.

3.     Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

4.     Skuteczne zawarcie umowy nastąpi w momencie podpisania umowy pod rygorem nieważności.

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Załączniki:

Nr 1 - Formularz ofertowy

Nr 2 - Projekt umowy

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.91 434 83 36 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe- odzież dla ochrony.docx docx 26.91 2022-11-18 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 69.31 2022-11-18 10:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 wzór umowy.docx docx 24.21 2022-11-18 10:12:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa kompletów odzieży Koszt całkowity dostawy kompletów odzieży dla pracowników działu ochrony 15 kpl. 1 pc. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Umowa - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" zapoznanie się z umową (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 45