Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2232.12.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Deadlines:
Published : 18-11-2022 12:38:00
Placing offers : 28-11-2022 07:00:00
Offers opening : 28-11-2022 07:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
7. SWZ odpady komunalne.docx docx 95.4 2022-11-18 12:38:00 Proceeding
8. Załącznik nr 1 do SWZ - formularz cenowy.xls xls 64.5 2022-11-18 12:38:00 Proceeding
9. załącznik nr 2, 3 do SWZ - oświadczenia.docx docx 29.38 2022-11-18 12:38:00 Proceeding
10. Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy.doc doc 146 2022-11-18 12:38:00 Proceeding
11. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.81 2022-11-18 12:38:00 Proceeding
14. odpowiedzi na pytania z 22.11.2022r.doc doc 84.5 2022-11-22 15:44:22 Public message
15. Załącznik nr 1 do SWZ - formularz cenowy ZMIANA 1.xls xls 65.5 2022-11-22 15:44:22 Public message
19. odpowiedzi na pytania z 23.11.2022 r.doc doc 86.5 2022-11-24 10:07:35 Public message
19.1 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy ZMIANA 1.pdf pdf 362.86 2022-11-24 10:07:35 Public message
20.1 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy ZMIANA 2.pdf pdf 364.58 2022-11-24 10:47:32 Public message
4. protokół z otwarcia ofert odpady.doc doc 57.5 2022-11-28 16:03:55 Public message
15. zawiadomienie o wyborze oferty strona prowadzonego postępowania.doc doc 69.5 2022-12-05 15:21:19 Public message

Announcements

2022-12-05 15:21 Piotr Laskus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15. zawiadomienie o [...].doc

2022-11-28 16:03 Piotr Laskus Informacja z otwarcia ofert.

4. protokół z otwarc [...].doc

2022-11-28 07:00 Buyer message Działając na podstawia art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710), zamierza się przeznaczyć kwotę 134 000,00 zł brutto.
2022-11-24 10:47 Piotr Laskus Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy, dokonuje się zmiany treści w załączniku nr 5 do SWZ - projekt umowy ZMIANA 1.
W § 7 dodaje się ust. 4 i 5:
4. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W załączeniu załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy ZMIANA 2 wraz ze zmienioną treścią.
Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia ww. zmian w przypadku składania ofert.

20.1 Załącznik nr 4 [...].pdf

2022-11-24 10:07 Piotr Laskus Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 23.11.2022 r., załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy ZMIANA 1

19. odpowiedzi na py [...].doc

19.1 Załącznik nr 4 [...].pdf

2022-11-22 15:44 Piotr Laskus Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 22.11.2022 r., załącznik nr 1 do SWZ - formularz cenowy ZMIANA 1

14. odpowiedzi na py [...].doc

15. Załącznik nr 1 d [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 637