Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2232.10.2022 Dostawy mięsa i wędlin do jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie

Deadlines:
Published : 02-11-2022 16:05:00
Placing offers : 28-11-2022 07:00:00
Offers opening : 28-11-2022 07:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
7 SWZ.doc doc 330 2022-11-02 16:05:00 Proceeding
8 Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 44.13 2022-11-02 16:05:00 Proceeding
9 Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy.xls xls 77.5 2022-11-02 16:05:00 Proceeding
10 załącznik nr 3, 4 do SWZ - oświadczenia z art 125 Pzp.docx docx 24.13 2022-11-02 16:05:00 Proceeding
11 Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy.docx docx 65.88 2022-11-02 16:05:00 Proceeding
12. Załącznik nr 6 - formularz JEDZ.zip zip 90.53 2022-11-02 16:05:00 Proceeding
13 Załącznik nr 7, 8 do SWZ - grupa kapitałowa, aktualność informacji.docx docx 19.03 2022-11-02 16:05:00 Proceeding
14. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.77 2022-11-02 16:05:00 Proceeding
2. protokół z otwarcia ofert mięso josw.doc doc 72 2022-11-28 16:00:36 Public message
17.2 zawiadomienie o wyborze oferty strona prowadzonego postępowania Część 2, 3, 4.doc doc 83 2022-12-07 13:35:09 Public message
25. zawiadomienie o wyborze oferty strona internetowa Część 1.doc doc 74 2022-12-16 13:19:05 Public message

Announcements

2022-12-16 13:19 Piotr Laskus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 1 - mięso wieprzowe i wołowe niniejszego postępowania.

25. zawiadomienie o [...].doc

2022-12-07 13:35 Piotr Laskus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla:
• Część 2 - wędliny wieprzowe i wołowe
• Część 3 - mięso drobiowe
• Część 4 - wędliny drobiowe

17.2 zawiadomienie o [...].doc

2022-11-28 16:00 Piotr Laskus Informacja z otwarcia ofert.

2. protokół z otwarc [...].doc

2022-11-28 07:00 Buyer message Działając na podstawia art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamierza się przeznaczyć kwotę 1 601 105,00 zł brutto, w tym:
1) Część 1 - mięso wieprzowe i wołowe: 197 555,00 zł brutto;
2) Część 2 - wędliny wieprzowe i wołowe: 1 019 810,00 zł brutto;
3) Część 3 - mięso drobiowe: 155 900,00 zł brutto;
4) Część 4 - wędliny drobiowe: 227 840,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 858