Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2232.9.2022 Dostawy pieczywa.

Deadlines:
Published : 02-11-2022 15:52:00
Placing offers : 28-11-2022 07:00:00
Offers opening : 28-11-2022 07:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6 SWZ.doc doc 315 2022-11-02 15:52:00 Proceeding
7 załącznik nr 1, 2, 3 do SWZ - formularz cenowy, oświadczenia.docx docx 37.54 2022-11-02 15:52:00 Proceeding
8 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy.docx docx 37.42 2022-11-02 15:52:00 Proceeding
9. Załącznik nr 5 - formularz JEDZ.zip zip 89.48 2022-11-02 15:52:00 Proceeding
10 Załącznik nr 6, 7 do SWZ - grupa kapitałowa, aktualność informacji.docx docx 19.01 2022-11-02 15:52:00 Proceeding
11. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.62 2022-11-02 15:52:00 Proceeding
3. protokół z otwarcia ofert pieczywo.doc doc 60.5 2022-11-28 15:51:03 Public message
15. zawiadomienie o wyborze oferty strona prowadzonego postępowania.doc doc 72 2022-12-09 14:30:16 Public message

Announcements

2022-12-09 14:30 Piotr Laskus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15. zawiadomienie o [...].doc

2022-11-28 15:51 Piotr Laskus Informacja z otwarcia ofert.

3. protokół z otwarc [...].doc

2022-11-28 07:00 Buyer message Działając na podstawia art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamierza się przeznaczyć kwotę 420 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 671