Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 180-509608 UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa 11.2022

Aurelia Wolska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 19-09-2022 09:24:00
Placing offers : 18-10-2022 11:00:00
Offers opening : 18-10-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 ogłoszenie o zamówieniu PSZOK 2022-OJS180-509608-pl.pdf pdf 128.11 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
01 SWZ PSZOK.pdf pdf 3151.56 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
02 Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 31.64 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
03 Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ espd-request.zip zip 85.77 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
04 Załącznik nr 2a do SWZ ośw. Wykonawcy.docx docx 29.08 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
05 Załącznik nr 3 do SWZ zobowiązanie.docx docx 37.32 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
06 Załącznik nr 3a do SWZ ośw. Wykonawcy udostępniającego zasoby.docx docx 27.34 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
07 Załącznik nr 4 do SWZ ośw. z art. 117.4 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 22.13 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
08 Załącznik nr 5 do SWZ ośw. grupa kapitałowa.docx docx 22.07 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
09 Załącznik nr 6 do SWZ ośw. o aktualizacji Wykonawcy.docx docx 21.15 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
10 Załącznik nr 6a do SWZ ośw. o aktualizacji podmiotu 3.docx docx 22.23 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
11 Załącznik nr 7 do SWZ ppu.pdf pdf 330.71 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
12 Załącznik nr 8 do SWZ bhp prawa i obowiązki.pdf pdf 125.85 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
13 Załącznik nr 9 do SWZ Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom.pdf pdf 721.23 2022-09-19 09:24:00 Proceeding
wyjaśnienia 1 do SWZ.pdf pdf 80.81 2022-10-04 12:29:54 Public message
informacja z otwarcia ofert 11.2022.pdf pdf 49.22 2022-10-18 11:39:38 Public message
informacja o wyborze str postepowania 11.2022.pdf pdf 70.96 2022-11-04 09:14:24 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania PSZOK 2022-OJS226-651729-pl.pdf pdf 113.83 2022-11-23 09:15:44 Public message

Announcements

2022-11-23 09:15 Aurelia Wolska Dzień dobry,
działając na mocy art. 88 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ wyniku postępowania.
Z poważaniem Aurelia Wolska

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-04 09:14 Aurelia Wolska Dzień dobry,
działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, jak w załączonym piśmie.
Z poważaniem
Aurelia Wolska

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-18 11:39 Aurelia Wolska Dzień dobry,
działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak niżej.
W dniu 18.10.2022 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert. W terminie, do 18.10.2022 r. do godziny 11:00, ofertę złożył Wykonawca jak w załączonym piśmie.
Z poważaniem
Aurelia Wolska

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-18 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć, kwotę: 1 260 000,00 zł brutto.
2022-10-04 12:29 Aurelia Wolska Zamawiający informuje, że w terminie określonym, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela wyjaśnień w załączonym piśmie.
Z poważaniem
Aurelia Wolska

wyjaśnienia 1 do SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 379