Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 45/2022 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Deadlines:
Published : 21-06-2022 11:22:00
Placing offers : 05-07-2022 11:45:00
Offers opening : 05-07-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ- Wykonanie sieci wod - Abramowskiego.zip zip 33813.63 2022-06-21 11:22:00 Proceeding
6 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 19.82 2022-06-29 10:54:37 Public message
8 - Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa sieci wod. Abramowskiego.docx docx 19.56 2022-07-05 12:59:39 Public message
10 - Informacja o uniewaznieniu - Przebudowa sieci wod. Abramowskiego.doc doc 37.5 2022-07-11 14:49:28 Public message

Announcements

2022-07-11 14:49 Marek Kowalski W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

10 - Informacja o un [...].doc

2022-07-11 14:39 Marek Kowalski The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-05 12:59 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

8 - Informacja z otw [...].docx

2022-07-05 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 500 000,00 zł net / 615 000,00 zł brutto.
2022-06-29 10:54 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonej odpowiedzi na pytanie.

6 - Odpowiedzi na py [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 470