Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPNOS.7.2022 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino

Bożena Adamus
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 17-06-2022 14:39:00
Placing offers : 21-06-2022 14:37:00
Offers opening : 21-06-2022 14:42:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 58 678 20 68 w. 55 - Inspektor Bożena Adamus

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
uchwała nr XXX-459-2022.pdf pdf 513.72 2022-06-17 14:39:00 Subject of the order
do szacow.zobowiązanie Wykonawcy 06-2022.pdf pdf 608.8 2022-06-17 14:39:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) Zmiana planu dotyczy uchwały nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 r. (Dz. U. woj. Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2010 r., poz. 1457, nr 81) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gmina Luzino. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie polegać na dostosowaniu planu do obowiązujących wymogów prawnych ( w tym realizacji zgłoszonych wniosków zainteresowanych osób) bez zmiany załączników graficznych do uchwały w przedmiocie: 5) § 6 planu miejscowego w zakresie stosowanych w planie definicji; 6) § 7 ust. 2 planu miejscowego w zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 7) § 7 ust. 3 planu miejscowego w zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 8) § 8 ust. 1 planu miejscowego w zakresie ogólnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

uchwała nr XXX-459-2 [...].pdf

1 pc. Urząd Gminy Luzino
Ofiar Stutthofu 11
84-242, Luzino
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 36 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 zakres wykonywanych czynności przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z załącznikiem - zobowiązanie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

do szacow.zobowiązan [...].pdf

(0)
6 warunki płatności - Ustala się następujące terminy płatności umówionego wynagrodzenia: 1) pierwsza transza – w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu planu, 2) druga transza – w wysokości 30 % wartości przedmiotu umowy - po uzyskaniu uzgodnień i przedłożeniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 3) trzecia transza – w wysokości 40 % wartości przedmiotu umowy - po stwierdzeniu przez Wojewodę Pomorskiego zgodności z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej, na podstawie dokumentacji formalno – prawnej, przekazaniu uzasadnienia i podsumowania, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także przekazania planów w aplikacji GIS . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 320