Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie przeglądu central wentylacyjnych oraz klimatyzacji w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” w Starachowicach.

Monika Mazurkiewicz
Urząd Miejski Starachowice
Deadlines:
Published : 18-05-2022 10:32:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie przeglądu trzech central wentylacyjnych oraz klimatyzacji w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy alei Armii Krajowej 28 w Starachowicach. I. Zamawiający: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice NIP 664-19-09-150. II. Przedmiot zamówienia: 1. Szczegółowy zakres prac do wykonania w trakcie przeglądu okresowego trzech central wentylacyjnych VENTUS VS-75: 1. Kontrola parametrów mechanicznych urządzenia: - zewnętrzne oględziny i czyszczenie - czyszczenie skraplacza, - czyszczenie parownika, - czyszczenie komory sprężarek, - sprawdzanie manometrów. 2. Kontrola zaworów bezpieczeństwa. 3. Kontrola wentylatorów. 4. Kontrola sterownika. 5. Kontrola nastaw i funkcjonowania automatyki: przegląd alarmów. 6. Kontrola połączeń elektrycznych. 7. Kontrola przepływów. 8. Kontrola instalacji chłodniczej. 9. Kontrola instalacji odprowadzenia skroplin, dezynfekcja tacek skroplin. 10. Czyszczenie i dezynfekcja parowników środkami bakteriobójczymi. 2. Zakres prac do wykonania w trakcie przeglądu okresowego klimatyzacji o mocy 9,6 kW zasilanie 230 V 50 Hz: 1. sprawdzenie funkcji urządzenia; 2. sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i ewentualne uzupełnienie czynnika (po złożeniu dodatkowej oferty); 3. przegląd elementów elektrycznych sytemu; 4. przegląd układu odprowadzenia skroplin; 5. dokładne czyszczenie jednostki zewnętrzno- wewnętrznej 6. dokładne czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej (przegląd rozszerzony); 7. odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej; 8. przegląd i czyszczenie obudów obydwu jednostek; 9. czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych (4 szt) Opis Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka”: Dwukondygnacyjny budynek Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” jest wyposażony w instalację elektryczną, instalację sieci wodno-kanalizacyjnej, instalację centralnego ogrzewania, instalację monitoringu pasywnego, system sygnalizacji pożarowej i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej połączone z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w tarachowicach.Powierzchnia handlowa wynosi około 1.500 m², powierzchnia zabudowy – około 2.200 m², a powierzchnia użytkowa – około 3.000 m². Długość budynku wynosi 54,00 m, zaś szerokość budynku – 42,60 m. Wysokość attyki parteru wynosi 4,55 m, zaś wysokość attyki piętra – 8,37 m. Kubatura wynosi około 16.000 m³. Miejska Hala Targowa „Galeria Skałka” jest otwarta od poniedziałku do soboty oraz w przedświąteczne niedziele, od godziny 6ºº do godziny 20ºº.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką przedmiotu zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia: Przeglądy okresowe central wentylacyjnych należy wykonać dwa razy w roku tj. pierwszy nie później niż do 30 czerwca 2022 roku, zaś drugi nie później niż do 30 listopada 2022 roku. Przegląd klimatyzacji należy wykonać nie później niż do 30 czerwca 2022 roku. Dokładny termin przeglądów zostanie uzgodniony ze Zamawiającym. IV. Kryterium wyboru oferty: Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena- 100% brutto. V. Sposób przygotowania oferty: 1. Ofertę cenową należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS. 2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartość brutto całego przedmiotu zamówienia. 3. Do oferty należy przedłożyć formularz oferty- załącznik nr 2. VI. Badania ofert: 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 3. Oferta zostanie odrzucona jeśli: a) jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym b) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających. VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS 2. Termin składania ofert- 25.05.2022 roku do godz. 9:30 VIII. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. IX. Osoba uprawniona do kontaktów: Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach- pokój nr 26, tel. 41 273 82 83, kom. 664-132-922. Informacji technicznych udzieli konserwator obiektu: Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334.

Załączniki: Zał. nr 1- Projekt umowy Zał. nr 2- Formularz ofertowySzanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 41 273 82 83.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.pdf pdf 102.04 2022-05-18 10:32:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 87.67 2022-05-18 10:32:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 75.36 2022-05-18 10:32:00 Proceeding
Formularz ofertowy.pdf pdf 102.04 2022-05-18 10:32:00 Criterion

Announcements

2022-05-26 12:20 Monika Mazurkiewicz Zapytanie : Wykonanie przeglądu central wentylacyjnych oraz klimatyzacji w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” w Starachowicach. (ID 614418) wybrano ofertę: ASWENT MARCIN BARTOS Marcin Bartos z ceną brutto: 2 484,60 zł
Pozostałe oferty:
1. P.H.U. Aquaklim Sp. z o.o. z ceną brutto: 3.480,90 zł
2. EA-Klima Katarzyna Walczyńska z ceną brutto: 5.166,00 zł
3. MEGAHEAT Sp z o.o. z ceną brutto: 5.166,00 złSubject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd central wentylacyjnych i klimatyzacji w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" Starachowice proszę wpisać wartość całego zamówienia (2 przeglądy central wentylacyjnych i 1 przegląd klimatyzacji) 1 pc. Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.p [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - central wentylacyjnych należy wykonać dwa razy w roku tj. pierwszy nie później niż do 30 czerwca 2022 roku, zaś drugi nie później niż do 30 listopada 2022 roku. Przegląd klimatyzacji należy wykonać nie później niż do 30 czerwca 2022 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 253