Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” w Starachowicach

Monika Mazurkiewicz
Urząd Miejski Starachowice
Deadlines:
Published : 18-05-2022 09:53:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” w Starachowicach”, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach ( zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Ilość pomiarów: a) Awaryjne oświetlenie -167 b) Oświetlenie ogólne – 503 c) Instalacja odgromowa – 21 d) Pomiar rezystancji – 575 e) Pomiar skuteczności ochrony i przeciwporażeniowej – 112 f) Pomiar skuteczności – 377 g) Oświetlenia ewakuacyjnego – 25 h) Badanie wyłączników p.poż – 3 2. Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności: a) oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń. b) oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów. 3. Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie: a) pomiary skuteczności przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia, b) pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych, c) pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych, d) pomiary włączników różnicowoprądowych, e) pomiary rezystancji uziomów odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia), f) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony złącz, tablic, g) wykonanie rocznych pomiarów natężenia oświetlenia opraw awaryjnych w ciągach komunikacyjnych, h) pomiar agregatu prądotwórczego, i) pomiar instalacji węzła ciepłowniczego, j) pomiar i sprawdzenie baterii kondensatorów. 4. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów. 5. Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji- wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

6. Z przeprowadzonych przeglądów w budynku należy sporządzić:

a) protokół badania kabli NN,

b) protokół badania izolacji obwodów,

c) protokół badania skuteczności przeciwporażeniowej,

d) protokół badania włączników różnicowoprądowych,

e) protokół badania instalacji odgromowych i uziomów,

f) protokół badania natężenia oświetlenia,

g) pomiary skuteczności ochrony złącz i tablic,

h) protokół badania natężenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

i) test wyłączników pożarowych (główny wyłącznik prądu),

j) protokół z pomiaru agregatu prądotwórczego,

k) protokół z pomiaru instalacji węzła ciepłowniczego,

l) protokół z pomiaru i sprawdzenia baterii kondensatorów,

m) wykaz usterek i nieprawidłowości,

n) zalecenia pokontrolne,

o) informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,

p) wskazanie daty wykonania kolejnego przeglądu.

Każdy protokół musi posiadać: podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę i akceptację Konserwatora Miejskiej Hali targowej „Galeria Skałka”. Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać w 2 egzemplarzach.

7. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:

a) posiadanie wiedzy i doświadczenia:

b) posiadanie ważnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, przy czym do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień za zgodność z oryginałem,

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

8. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2022 roku.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

10. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena- 100% brutto.

11. Sposób przygotowania oferty:

a) Ofertę cenową należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.

b) Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartość brutto całego przedmiotu zamówienia.

c) Do oferty należy przedłożyć formularz oferty- załącznik nr 2.

12. Badania ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Oferta zostanie odrzucona jeśli:

a) jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

b) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.

13. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS b) Termin składania ofert- 25.05.2022 do godz. 9:30 14. Informacje dodatkowe: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego. b) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. c) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. d) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. 15. Osoba uprawniona do kontaktów: • Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 26, tel. 41 273 82 83, kom. 664-132-922. Informacji technicznych udzieli konserwator obiektu: • Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334- obiekt Miejska Hala Targowa „Galeria Skałka”.

Załączniki: Zał. nr 1- Projekt umowy Zał. nr 2- Formularz ofertowy


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 41/273 82 83.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.pdf pdf 56.84 2022-05-18 09:53:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 99.58 2022-05-18 09:53:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 74.89 2022-05-18 09:53:00 Proceeding
Formularz ofertowy.pdf pdf 56.84 2022-05-18 09:53:00 Criterion

Announcements

2022-05-26 10:45 Monika Mazurkiewicz Zapytanie : Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” w Starachowicach (ID 614387) wybrano ofertę: USŁUGI ELEKTRYCZNE- Michał Szczepanik z ceną ofertową brutto: 3.936,00 zł.
Pozostałe oferty:
1. Solis-instalacje- z ceną ofertową brutto: 5.959,10 zł
2. FUH Gradient- z ceną ofertową brutto: 7.537,44 zł
3. HERC-HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- z ceną ofertową brutto: 18.450,00 zł


Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” w Starachowicach” - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

Formularz ofertowy.p [...].pdf

(0)
3 Termin realizacji - Wykonanie zamówienia do dnia 30.06.2022 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 256