Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/2022/DDS Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi organizacji wyjazdu jednodniowego na trasie Starachowice-Dom pomocy społecznej w Zochcinku -Starachowice

Ewa Pocheć
Urząd Miejski Starachowice Department: Centrum Usług Społecznych
Deadlines:
Published : 18-05-2022 09:31:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : 25-05-2022 09:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:                         

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Dział: Dzienny Dom Senior+

ul. Al. Armii Krajowej 28 Ip., 27-200 Starachowice

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Nr tel. 668-216-211

Adres WWW: cus.starachowice.eu

email : ewa.pochec@cus.starachowice.eu

 

1.Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe - Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust.1 pkt 1.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi organizacji wyjazdu jednodniowego na trasie Starachowice-Dom pomocy społecznej w Zochcinku -Starachowice, podopiecznych Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ „Niezapominajka” w Starachowicach mającego siedzibę w Galerii Handlowej „Skałka” ul. al. Armii Krajowej 28. Planowana liczba uczestników to około 60 osób. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:

  • Środek transportu- dowóz zorganizowanej grupy seniorów z miejscowości Starachowice ( miejsce zbiórki: przystanek autobusowy przy Galerii Skałka) na miejsce wskazane w zleceniu i ich odwiezieniu , oferent musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy właściwej kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób, zapewnić bezpieczne i higieniczne (klimatyzacja, ogrzewanie) warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego;

  • pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;

Prosimy o przesyłanie kosztorysu ofert.


3. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

3.1.Termin wykonania zamówienia 14.06.2022 w godzinach 9-17:30

4.    Kryteria oceny ofert.

4.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie: (cena)

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.1 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zapewniającymi terminowość realizacji zamówienia.

5.2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

6.  Informacje dot. płatności

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment) w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Ponadto w związku z centralizacją VAT Wykonawca wystawi fakturę, na której po stronie Zamawiającego będą widniały dwa podmioty, tj.

nabywca: Gmina Starachowice ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice NIP 644-19-09-150 odbiorca: Centrum Usług Społecznych w Starachowicach ul. Majówka 21A, 27-200 Starachowice.


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 178