Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.312.4.2022 Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”.

Deadlines:
Published : 29-04-2022 11:49:00
Placing offers : 09-05-2022 10:00:00
Offers opening : 09-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (próbek).

Przedmiotowe środki dowodowe (próbki) składa się odrębnie w sposób określony w Rozdziale VII ust. 17 SWZ  i w terminie tam przewidzianym. Formularz oferty wraz z załącznikami innymi niż przedmiotowe środki dowodowe (próbki)  składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z SWZ. 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 85.68 2022-04-29 11:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 689.58 2022-04-29 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 217.31 2022-04-29 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykl. oraz spełnianiu warunków.docx docx 235.78 2022-04-29 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 337.55 2022-04-29 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 205.85 2022-04-29 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniem.docx docx 202.34 2022-04-29 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualnośc informacji.docx docx 238.61 2022-04-29 11:49:00 Proceeding
odpowiedź na pytanie 6.05.22.pdf pdf 523.01 2022-05-06 15:08:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 429.02 2022-05-09 13:49:43 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 701.41 2022-05-11 14:52:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 45.07 2022-05-12 08:41:34 Public message

Announcements

2022-05-12 08:41 Katarzyna Pieciukiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-11 14:52 Katarzyna Pieciukiewicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-09 13:49 Katarzyna Pieciukiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-09 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 113 417,00 zł brutto.
2022-05-06 15:08 Dorota Obszańska-Prusaczyk Odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 6.05.22

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 429