Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dkw.2232.05.2021.LS Wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dwóch pawilonów penitencjarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku” w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach programu wieloletniego pn. „Program budowy 2500 miejsc zakwaterowania w latach 2021 – 2023”

Lidia Stefańska
Zakład Karny w Płocku
Deadlines:
Published : 05-01-2022 10:19:00
Placing offers : 31-01-2022 07:00:00
Offers opening : 31-01-2022 07:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz JEDZ - załącznik nr 10.doc doc 183 2022-01-05 10:36:14 Proceeding
Instrukcja do skladania formularza JEDZ - załącznik nr 11.pdf pdf 295.54 2022-01-05 10:36:14 Proceeding
Ogłoszenie Dziennik Urzędowy UE.pdf pdf 110.91 2022-01-05 10:36:14 Proceeding
PFU_1 z infrastrukturą - załącznik 1.zip zip 3210.28 2022-01-05 10:36:14 Proceeding
PFU_2 - zalącznik nr 1 c.d.zip zip 2911.59 2022-01-05 10:36:14 Proceeding
SWZ.docx docx 302.21 2022-01-05 10:36:14 Proceeding
SWZ.pdf pdf 19797.94 2022-01-05 10:36:15 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - zmodyfikowany.docx docx 55.99 2022-01-27 11:58:26 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 67.37 2022-01-31 09:08:12 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 164.14 2022-01-31 09:08:12 Public message
wniosek do wyrażenia zgody na przedłużenie związania ofertą 22.04.2022.pdf pdf 253.83 2022-04-22 12:07:43 Public message
Załącznik do wniosku wersja edytowalna.docx docx 12.75 2022-04-25 14:57:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 428.28 2022-04-29 16:32:21 Public message

Announcements

2022-04-29 16:32 Lidia Stefańska W załączeniu, Zamawiający załącza zawiadomienie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-25 14:57 Lidia Stefańska W załączeniu Zamawiający udostępnia wersję edytowalną oświadczenia do wniosku o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Z poważaniem, Lidia Stefańska

Załącznik do wniosku [...].docx

2022-04-25 14:55 Lidia Stefańska W załączeniu Zamawiający udostępnia wersję edytowalną oświadczenia do wniosku o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska
2022-04-22 12:07 Lidia Stefańska W załączeniu przesyłam wniosek do wyrażenia zgody na przedłożenie terminu związania ofertą do przedmiotowego postepowania.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska

wniosek do wyrażenia [...].pdf

2022-01-31 09:08 Lidia Stefańska W załączeniu przesyłam informację z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Budowa dwóch pawilonów penitencjarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku" Dkw.2232.05.2021.LS oraz informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska

Informacja o kwocie [...].pdf

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-01-31 07:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 68 000 000,00 zł.
2022-01-27 11:58 Lidia Stefańska Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Poprzedni formularz nie był spójny z zapisem Rozdziału 9 "Wykaz podmiotowych środków dowodowych" ust. 14 pkt 3 Podwykonawcy. Zamawiający wymagał, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazała w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał o ile są mu wiadome na tym etapie postępowania. W związku z powyższym Zamawiający w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w rozdziale II dodaje ustęp 2, w którym należy wskazać podwykonawców w przypadku powierzenia im zamówienia lub jego części. Jednocześnie informuję, iż powyższa zmiana nie wpływa na wydłużenie terminu składania ofert, a jedynie jest uściśleniem zapisów SWZ.
z poważaniem,
Lidia Stefańska

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2022-01-20 13:06 Lidia Stefańska Uwaga! wpłynęło pytanie:
Prosimy o dokładne określenie jakie prace należy wykonać w związku z zagospodarowaniem terenu, załączony przez Państwo rysunek nie ma legendy i nie da się na podstawie jego określić dokładnego zakresu robót. Prosimy o zaznaczenie prac do wykonania tak żeby można było obliczyć ich ilość (utwardzenie terenu, ogrodzenia, bramy, furtki, oświetlenie, wyburzenia, itp.).
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące określenia prac w związku z zagospodarowaniem terenu, informuje, że w zakres prac wchodzi między innymi budowa układu komunikacji wewnętrznej obejmująca: ciąg pieszo-jezdny (dojścia i dojazdy do budynków - pawilonów mieszkalnych), droga pożarowa. Zakres prac określony jest w Programie funkcjonalno-Użytkowym, który zawiera informacje niezbędne dla przygotowania założeń, wykonania dokumentacji projektowej. Rozwiązania podane w PFU określają zakres zadań, które projektant winien uwzględnić w dokumentacji projektowej.
2022-01-19 11:32 Lidia Stefańska Zamawiający informuje, o wpłynięciu pytań od Wykonawców do przeprowadzanego postępowania:
Pytanie nr 1
Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu większej ilości dokumentacji niż tak która została zamieszczona (Zamawiający udostępnił tylko opis do PFU, rzut PZT oraz 5 rysunków wizualizacji), jeśli tak to prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada większej ilości dokumentacji niż ta zamieszczona w postępowaniu.
Pytanie nr 2
Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej (Rozdział 7, pkt 2.4) c) SWZ)
z:
Zamawiający zastrzega, iż w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale 7 ust. 2 w pkt 4. lit. a) i b), Wykonawca może wykazać się również realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej 2 zadań, realizowanych w ramach jednego kontraktu w formule „zaprojektuj i wybuduj” – każde zadanie polegające na wykonaniu projektu budowlanego oraz budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego obejmujące swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, o wartości zrealizowanych robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 zł gross (słownie: dziesięć milionów złotych) lub kubaturze budynku nie mniejszej niż 5 000,00 m3; za spełnienie warunku, o którym mowa powyżej nie zostanie uznane zadanie obejmujące przeprojektowanie lub doprojektowanie budynku użyteczności publicznej.
na:

Zamawiający zastrzega, iż w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale 7 ust. 2 w pkt 4. lit. a) i b), Wykonawca może wykazać się również realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej 2 zadań, realizowanych w ramach jednego kontraktu w formule „zaprojektuj i wybuduj” – każde zadanie polegające na wykonaniu projektu budowlanego lub wykonawczego oraz budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego obejmujące swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, o wartości zrealizowanych robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 zł gross (słownie: dziesięć milionów złotych) lub kubaturze budynku nie mniejszej niż 5 000,00 m3; za spełnienie warunku, o którym mowa powyżej nie zostanie uznane zadanie obejmujące przeprojektowanie lub doprojektowanie budynku użyteczności publicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zmianę treści zaproponowaną przez Wykonawcę.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 51390