Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IE.06.2021 Modernizacja 6 placów zabaw w Gminie Luzino

Paulina Płotka
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 02-06-2021 13:21:00
Placing offers : 16-06-2021 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Operacja ,,Modernizacja placów zabaw w Gminie Luzino’’ współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania jakościowe, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określone zostały w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, która zawiera: dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamowienia place zabaw.pdf pdf 265.57 2021-06-02 13:21:00 Subject of the order
6.1.1 projekt 54 16 obręb Dądrówka.pdf pdf 560.91 2021-06-02 13:21:00 Subject of the order
6.1.2 projekt 361 obręb Kębłowo.pdf pdf 533.57 2021-06-02 13:21:00 Subject of the order
6.1.3 projekt 913 34 obręb Luzino.pdf pdf 541.33 2021-06-02 13:21:00 Subject of the order
6.1.4 projekt 219 Sychowo obręb Robakowo.pdf pdf 578.57 2021-06-02 13:21:00 Subject of the order
6.1.5 projekt 78 obręb Robakowo.pdf pdf 605.53 2021-06-02 13:21:00 Subject of the order
6.1.6 projekt 54 7 obręb Zelewo.pdf pdf 577.71 2021-06-02 13:21:00 Subject of the order
6.2 STWiORB.pdf pdf 1961.6 2021-06-02 13:21:00 Subject of the order
LUZINO-PLACE1-6-przedmiarqazry.pdf pdf 101.84 2021-06-02 13:21:00 Subject of the order
projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 446.16 2021-06-02 13:21:00 Criterion
oferenci.pdf pdf 149.52 2021-06-28 14:19:00 Public message

Announcements

2021-06-28 14:19 Paulina Płotka W załączeniu lista oferentów biorących udział w zapytaniu ofertowym ,,Modernizacja 6 placów zabaw w Gminie Luzino''

oferenci.pdf

2021-06-11 09:35 Paulina Płotka W zapytaniu wpłynęło następujące pytanie:
Czy w ramach zamówienia należy wykonać nawierzchnie bezpieczne ?
Czy w zakres wchodzi obsługa geodezyjna tj. wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ?
Odpowiedz Zamawiającego: W zakres zapytania ofertowego nie wchodzi wykonanie bezpiecznej nawierzchni ani obsługa geodezyjna.
2021-06-09 10:44 Paulina Płotka W zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące pytania:
1. Dzień dobry, czy dopuszczają Państwo jako równoważne, urządzenia na nogach konstrukcyjnych stalowych o profilu kwadratowym o zaokrąglanych krawędziach.
Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza urządzenia na nogach konstrukcyjnych stalowych o profilu kwadratowym o zaokrąglonych krawędziach.
2. Witam, czy wymagane jest zapewnienie kierownika budowy oraz odpowiednio kierowników robót, w specjalnościach wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów, w tym prawa budowlanego, wraz z potwierdzeniem aktualnej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, i zorganizowania zaplecza socjalnego wraz z wyposażeniem go w toaletę
Odpowiedz Zamawiającego: Wymagania dotyczące zapewnienia kierownika budowy oraz kierowników robót, jak również zorganizowania zaplecza socjalnego zostały uregulowane przepisami prawa. Proszę postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane polegające na przebudowie 6 placów zabaw, znajdujących się na terenie gminy Luzino, na działkach: 54/16 obręb Dąbrówka; 361 obręb Kębłowo, 913/34 obręb Luzino, 219 Sychowo obręb Robakowo, 78 obręb Robakowo, 54/7 obręb Zelewo Zakres robót obejmuje, w szczególności, wykonanie oddzielnie, na każdym placu zabaw: 1) demontaż i utylizację istniejącego urządzenia zabawowego, wskazanego w odpowiednim projekcie budowlanym, 2) wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia, 3) zakup i dostarczenie nowych urządzeń, na poszczególne place zabaw, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w projekcie budowlanym, 4) montaż nowych urządzeń, 5) uporządkowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania jakościowe, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określone zostały w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, która zawiera: opis przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

Opis przedmiotu zamo [...].pdf

6.1.1 projekt 54 16 [...].pdf

6.1.2 projekt 361 ob [...].pdf

6.1.3 projekt 913 34 [...].pdf

6.1.4 projekt 219 Sy [...].pdf

6.1.5 projekt 78 obr [...].pdf

6.1.6 projekt 54 7 o [...].pdf

6.2 STWiORB.pdf

LUZINO-PLACE1-6-prze [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wzór umowy - Proszę potwierdzić akceptację projektowanych postanowień umowy wpisując ,,Akceptuję''.

projektowane postano [...].pdf

(0)

The number of page views: 956