Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIRG.271.5.2021 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim

Katarzyna Wróbel
Gmina Drzycim
Deadlines:
Published : 23-04-2021 14:29:00
Placing offers : 10-05-2021 09:00:00
Offers opening : 10-05-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.53 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 563.82 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
zał. 1 do SWZ formularz oferty.doc doc 55 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
zał. 2 do SWZ oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 46 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
zał. 4 do SWZ oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 36.5 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
zał. 5 do SWZ wykaz osób.doc doc 36 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
zał. 6 do SIWZ projekt umowy.pdf pdf 384.22 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
zał. 7 i zał. 9 do SWZ kosztorys nakładczy i specyfikacja techniczna.zip zip 6225.92 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
zał. 8 do SWZ dokumentacja projektowa.zip zip 31990.43 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
zał. 3 do SWZ zobowiązanie podmiotu udostępniaj zasobów.doc doc 32.5 2021-04-23 14:29:00 Proceeding
Informacja o zmianie SWZ z dnia 06.05.2021 r..pdf pdf 173.1 2021-05-06 08:57:30 Public message
zał. 2 do SWZ oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 46 2021-05-06 08:57:30 Public message
RIRG.271.5.2021 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.28 2021-05-10 09:26:36 Public message
RIRG.271.5.2021 informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 214.8 2021-05-25 14:59:03 Public message

Announcements

2021-05-25 14:59 Katarzyna Wróbel Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

RIRG.271.5.2021 info [...].pdf

2021-05-10 09:26 Katarzyna Wróbel Informacja z otwarcia ofert.

RIRG.271.5.2021 info [...].pdf

2021-05-10 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 22.701,00 zł brutto.
2021-05-06 08:57 Katarzyna Wróbel W oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapisy SWZ załączając poprawiony – uaktualniony załącznik nr 2 do SWZ „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania”

Informacja o zmianie [...].pdf

zał. 2 do SWZ oświad [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 577