Proceeding: SZPiFP-104-20 Dostawa urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego

Deadlines:
Posted : 16-09-2020 15:10:00
Placing offers: 19-10-2020 09:00:00
Opening offers : 19-10-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
104_20 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.12 2020-09-16 15:10:00 Proceeding
104_20 SIWZ wraz z Załącznikiem nr 1 i 2 do SIWZ.docx docx 114.9 2020-09-16 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity dokument (w wersji edytowalnej word).doc doc 183 2020-09-16 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity dokument (w wersji xml).xml xml 136.43 2020-09-16 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy - Zadanie nr 1.docx docx 36.52 2020-09-16 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy - Zadanie nr 2 i 3.docx docx 34.88 2020-09-16 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy - Zadanie nr 4.docx docx 32.93 2020-09-16 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy - Zadanie nr 5.docx docx 34.4 2020-09-16 15:10:00 Proceeding
Protokoły odbioru.zip zip 22.15 2020-09-16 15:10:00 Proceeding
104_20 Wyjaśnienia treści SIWZ 1.doc doc 312.5 2020-10-01 15:04:13 Public message
Załącznik - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 18.9 2020-10-19 11:02:28 Public message
SZPiFP-104-20_Informacja_art__86_ust__5 ustawy.doc doc 329 2020-10-19 11:02:28 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1, 3, 4 i 5.doc doc 310.5 2020-10-19 13:42:45 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2.doc doc 315 2020-10-29 12:15:41 Public message

Announcements

2020-10-29 12:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2

informacja o wyborze [...].doc

2020-10-19 13:42 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1, 3, 4 i 5

informacja o unieważ [...].doc

2020-10-19 11:02 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Załącznik - wzór oś [...].docx

SZPiFP-104-20_Inform [...].doc

2020-10-01 15:04 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SIWZ 1

104_20 Wyjaśnienia [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 663