Proceeding: SZPiFP-66-20 Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Deadlines:
Posted : 24-06-2020 13:55:00
Placing offers: 27-07-2020 09:00:00
Opening offers : 27-07-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Protokół odbioru jakościowego - Załącznik nr 4 do Istotnych postanowień umowy.doc doc 45 2020-06-24 13:55:00 Proceeding
Protokół odbioru ilościowego - Załącznik nr 3 do Istotnych postanowień umowy.doc doc 45 2020-06-24 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.docx docx 35.45 2020-06-24 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity dokument (w wersji xml).xml xml 136.29 2020-06-24 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity dokument (w wersji edytowalnej word).doc doc 182.5 2020-06-24 13:55:00 Proceeding
66_20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikiem nr 1 i 2 do SIWZ.docx docx 122.58 2020-06-24 13:55:00 Proceeding
66_20 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 212.3 2020-06-24 13:55:00 Proceeding
SZPiFP-66-20_Informacja_art__86_ust__5 ustawy.doc doc 353 2020-07-27 12:32:05 Public message
Załącznik - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 19.05 2020-07-27 12:32:05 Public message
Modyfikacja treści SIWZ 1.doc doc 320.5 2020-07-10 10:58:10 Public message

Announcements

2020-07-27 12:32 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

SZPiFP-66-20_Informa [...].doc

Załącznik - wzór oś [...].docx

2020-07-10 10:58 Zamówienia Publiczne Modyfikacja treści SIWZ 1

Modyfikacja treści S [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 755