Proceeding: ZP/PN/23/20/LPE/JHP Dostawa środków antyseptycznych do błon śluzowych, preparatów dezynfekcyjnych do skóry i rąk, produktów do mycia i pielęgnacji skóry i rąk, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi chirurgicznych i endoskopów, płyny i drobny sprzęt do Centralnej Sterylizatornii, z podziałem na 30 zadań.

Deadlines:
Posted : 12-06-2020 10:59:00
Placing offers: 15-07-2020 10:00:00
Opening offers : 15-07-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 475.79 2020-06-12 10:59:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 217.5 2020-06-12 10:59:00 Proceeding
załacznik nr 1- arkusz asortymentowo-cenowy.doc doc 161 2020-06-12 10:59:00 Proceeding
załacznik nr 3.zip zip 90.08 2020-06-12 10:59:00 Proceeding
Załącznik do umowy- porozumienie.doc doc 141 2020-06-12 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 42 2020-06-12 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz wadium(1).xlsx xlsx 11.2 2020-06-12 10:59:00 Proceeding
Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty.doc doc 64.5 2020-06-12 10:59:00 Proceeding
Załącznik-nr-4-Projekt-umowy-dezynfekcja-as.odt odt 31.81 2020-06-12 10:59:00 Proceeding
ODP. NR 1.pdf pdf 736.83 2020-07-02 14:22:11 Public message
Modyfikacja Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty.doc doc 64.5 2020-07-02 14:44:28 Public message
Modyfikacja Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty.doc doc 66 2020-07-02 14:46:06 Public message
Modyfikacja Załącznik-nr-4-Projekt-umowy-dezynfekcja-as.odt odt 32.06 2020-07-02 14:48:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.xls xls 63.5 2020-07-16 11:34:35 Public message
Wybór 1 - dezynfekcja.pdf pdf 71 2020-08-04 11:15:19 Public message
Wybór 2 - dezynfekcja.pdf pdf 172.84 2020-08-06 14:32:08 Public message
wybór 27.08.2020.pdf pdf 99.66 2020-08-27 10:55:02 Public message
WYBÓR ZAD. NR 4.pdf pdf 33.5 2020-09-03 10:17:19 Public message

Announcements

2020-09-03 10:17 Jolanta Harłacz- Przestalska Wybór zad. nr 4

WYBÓR ZAD. NR 4.pdf

2020-08-27 10:55 Jolanta Harłacz- Przestalska Wybór 3

wybór 27.08.2020.pdf

2020-08-06 14:32 Jolanta Harłacz- Przestalska W załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w kolejnych zadaniach.

Wybór 2 - dezynfekcj [...].pdf

2020-08-04 11:15 Jolanta Harłacz- Przestalska W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach nr 5, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 i nr 14.

Wybór 1 - dezynfekcj [...].pdf

2020-07-16 11:34 Jolanta Harłacz- Przestalska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].xls

2020-07-02 14:48 Jolanta Harłacz- Przestalska Modyfikacja załacznik nr 4- projekt umowy

Modyfikacja Załączni [...].odt

2020-07-02 14:46 Jolanta Harłacz- Przestalska Zmodyfikowany załącznik nr 2 -oferta

Modyfikacja Załączni [...].doc

2020-07-02 14:44 Jolanta Harłacz- Przestalska modyfikacja załacznik nr 2 formularz oferty

Modyfikacja Załączni [...].doc

2020-07-02 14:22 Jolanta Harłacz- Przestalska ODP. NR 1

ODP. NR 1.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1325