Proceeding: ZP/PN/*20/20/LZF/JHP Sukcesywna dostawa masek unieruchamiających i bolusów z podziałem na 4 pakiety na okres 24 miesięcy

Deadlines:
Published : 26-05-2020 13:36:00
Placing offers : 08-06-2020 10:00:00
Offers opening : 08-06-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 543657.docx docx 22.14 2020-05-26 13:36:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 226.5 2020-05-26 13:36:00 Proceeding
Załącznik do umowy- porozumienie.doc doc 141 2020-05-26 13:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 5- Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 37 2020-05-26 13:36:00 Proceeding
Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej.doc doc 42 2020-05-26 13:36:00 Proceeding
Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-parametry-wymagane-i-oceniane.doc doc 83 2020-05-26 13:36:00 Proceeding
Załącznik-nr-2-Arkusz-asortymentowo-cenowy-1 (2).doc doc 67.5 2020-05-26 13:36:00 Proceeding
Załącznik-nr-3-Druk-oferty.doc doc 104.5 2020-05-26 13:36:00 Proceeding
Załącznik-nr-4-Projekt-umowyAS.doc doc 128 2020-05-26 13:36:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia.docx docx 12.9 2020-06-01 14:29:59 Public message
zmiana ogłoszenia nr 2 .docx docx 12.94 2020-06-03 11:25:45 Public message
Modyfikacja SIWZ.doc doc 226.5 2020-06-03 11:26:27 Public message
ODP. NR 1.pdf pdf 71.85 2020-06-03 11:26:55 Public message
Informacja-z-otwarcia-ofert-20_20.docx docx 12.34 2020-06-09 10:24:42 Public message
WYBÓR NR 1,2,3,4.pdf pdf 77 2020-07-01 10:13:44 Public message

Announcements

2020-07-01 10:13 Jolanta Harłacz- Przestalska wybór w pakiecie nr 1,2,3,4

WYBÓR NR 1,2,3,4.pdf

2020-06-09 10:24 Jolanta Harłacz- Przestalska Informacja z otwarcia ofert

Informacja-z-otwarci [...].docx

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-03 11:26 Jolanta Harłacz- Przestalska ODP. NR 1

ODP. NR 1.pdf

2020-06-03 11:26 Jolanta Harłacz- Przestalska MODYFIKACJA SIWZ

Modyfikacja SIWZ.doc

2020-06-03 11:25 Jolanta Harłacz- Przestalska ZMIANA OGŁOSZENIA NR 2

zmiana ogłoszenia nr [...].docx

2020-06-01 14:29 Jolanta Harłacz- Przestalska ZMIANA OGŁOSZENIA

zmiana ogłoszenia.do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 506