Proceeding: ZP/PN/16/20/LZDL/JG Sukcesywna dostawa pasków testowych i odczynników do analizy moczu wraz dzierżawą systemu do automatycznego badania parametrów fizyko-chemicznych i osadu moczu na okres 36 miesięcy

Deadlines:
Published : 06-05-2020 10:54:00
Placing offers : 20-05-2020 10:00:00
Offers opening : 20-05-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.docx docx 23.16 2020-05-06 10:54:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 227.5 2020-05-06 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Zestawienie asortymentowo-cenowe.xls xls 36 2020-05-06 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Parametry oceniane.doc doc 55.5 2020-05-06 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Parametry wymagane.doc doc 103 2020-05-06 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz oferty .doc doc 100 2020-05-06 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy (1).doc doc 39 2020-05-06 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy AS.doc doc 663.5 2020-05-06 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 43.5 2020-05-06 10:54:00 Proceeding
Zmienione ogłoszenie.docx docx 12.33 2020-05-12 10:31:14 Public message
Zmieniona SIWZ.doc doc 227.5 2020-05-12 10:31:14 Public message
Zmiana terminu.doc doc 427 2020-05-12 10:31:14 Public message
13.05.2020r. Załącznik nr 5 - Projekt umowy AS.doc doc 673 2020-05-13 14:15:02 Public message
Zmieniona SIWZ.doc doc 228 2020-05-13 14:15:02 Public message
Zmienione ogłoszenie.docx docx 12.27 2020-05-13 14:15:02 Public message
Odp. 1.doc doc 494 2020-05-13 14:15:02 Public message
Zestawienie.doc doc 43 2020-05-20 11:20:32 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 27.9 2020-06-03 13:33:11 Public message

Announcements

2020-06-03 13:33 Joanna Głombowicz wybór najkorzystniejszej oferty

wybór najkorzystniej [...].pdf

2020-05-20 11:20 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zestawienie złożonych ofert. Joanna Głombowicz

Zestawienie.doc

2020-05-13 14:15 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1 oraz informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.05.2020r. godz. 10:00/10:15 oraz zmienione ogłoszenie, SIWZ oraz Projekt umowy. Joanna Głombowicz

13.05.2020r. Załączn [...].doc

Zmieniona SIWZ.doc

Zmienione ogłoszenie [...].docx

Odp. 1.doc

2020-05-12 10:31 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informacje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.05.2020r. godz. 10:00/10:15 oraz zmienione ogłoszenie i SIWZ. Joanna Głombowicz

Zmienione ogłoszenie [...].docx

Zmieniona SIWZ.doc

Zmiana terminu.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 529