Proceeding: ZP/PN/09/20/LAM/JG. Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety

Deadlines:
Published : 03-03-2020 10:03:00
Placing offers : 07-05-2020 10:00:00
Offers opening : 07-05-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS044-104473-pl(1).pdf pdf 157.08 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 234 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 27.7 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 13.09 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.zip zip 93.36 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Formularz Oferty.doc doc 71 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc doc 72 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy - Porozumienie.doc doc 142.5 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 41.5 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (1).doc doc 43.5 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Projekt umowy aw .doc doc 736 2020-03-03 10:03:00 Proceeding
Zmiana terminu.pdf pdf 33.34 2020-03-23 12:46:27 Public message
Zmieniona SIWZ.doc doc 234 2020-03-25 09:59:23 Public message
Zmienione ogłoszenie.pdf pdf 86.23 2020-03-25 09:59:23 Public message
Zmieniona SIWZ.doc doc 234 2020-04-14 09:41:28 Public message
Zmienione ogłoszenie.pdf pdf 66.91 2020-04-14 09:41:28 Public message
Zmiana terminu.doc doc 426 2020-04-10 11:47:43 Public message
Informacja dla Wykonawców z dnia 21.04.2020r. dot. ZP_PN_09_20_LAM_JG.pdf pdf 1753.87 2020-04-21 11:11:24 Public message
SIWZ - 21.04.2020r..doc doc 236.5 2020-04-22 09:56:25 Public message
Załącznik nr 8 - Projekt umowy aw - 21.04.2020r..doc doc 737.5 2020-04-22 09:56:25 Public message
Załącznik nr 6 - Wykaz osób - 21.04.2020r.doc doc 48.5 2020-04-22 09:56:25 Public message
Załącznik nr 2 - Arkusz asortymentowo-cenowy - 21.04.2020r..xlsx xlsx 14.13 2020-04-22 09:56:25 Public message
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - 21.04.2020r..docx docx 27.69 2020-04-22 09:56:25 Public message
Zmienione ogłoszenie.pdf pdf 77.22 2020-04-22 09:56:25 Public message
Zestawienie.doc doc 46 2020-05-07 10:41:35 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej1.doc doc 108.5 2020-05-27 10:41:32 Public message
Wybór 2.pdf pdf 121.3 2020-07-02 11:59:37 Public message

Announcements

2020-07-02 11:59 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie nr 2. Joanna Głombowicz

Wybór 2.pdf

2020-05-27 10:41 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie nr 1. Joanna Głombowicz

Wybór oferty najkorz [...].doc

2020-05-07 10:41 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zestawienie złożonych ofert. Joanna Głombowicz

Zestawienie.doc

2020-04-22 09:56 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zmienione ogłoszenie oraz zmodyfikowaną SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Arkusz asortymentowo-cenowy, Wykaz osób oraz Projekt umowy. Joanna Głombowicz

SIWZ - 21.04.2020r.. [...].doc

Załącznik nr 8 - Pro [...].doc

Załącznik nr 6 - Wyk [...].doc

Załącznik nr 2 - Ark [...].xlsx

Załącznik nr 1 - Opi [...].docx

Zmienione ogłoszenie [...].pdf

2020-04-21 11:11 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1 oraz informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 maja 2020r. godz. 10:00/10:15. Joanna Głombowicz

Informacja dla Wykon [...].pdf

2020-04-14 09:41 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zmienione ogłoszenie oraz zmienioną SIWZ. Joanna Głombowicz

Zmieniona SIWZ.doc

Zmienione ogłoszenie [...].pdf

2020-04-10 11:47 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24 kwietnia 2020r. godz. 10:00/10:15. Joanna Głombowicz

Zmiana terminu.doc

2020-03-25 09:59 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zmienione ogłoszenie i SIWZ. Joanna Głombowicz

Zmieniona SIWZ.doc

Zmienione ogłoszenie [...].pdf

2020-03-23 12:46 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Joanna Głombowicz

Zmiana terminu.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 788