Proceeding: (PL/UE) ZP/PN/53/19/II/JG-Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługą polegającą na instalacji urządzeń sieciowych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 11-09-2019 12:05:00
Placing offers : 14-10-2019 10:00:00
Offers opening : 14-10-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2019-OJS175-425849-pl.pdf pdf 130.23 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc doc 241 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załacznik nr 4-JEDZ.zip zip 92.96 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.docx docx 137.35 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 12.55 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz oferty.doc doc 102.5 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - Porozumienie.doc doc 142.5 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc doc 38.5 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.doc doc 37 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 40.5 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (1).doc doc 43.5 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Projekt umowy.docx docx 588.31 2019-09-11 12:05:00 Proceeding
Odp. 1.pdf pdf 239.67 2019-09-25 08:17:03 Public message
Doprecyzowanie SIWZ.pdf pdf 55.52 2019-10-01 09:55:57 Public message
Zmienione ogłoszenie - 04.10.2019r..docx docx 15.09 2019-10-04 12:16:04 Public message
01.10.2019r. - SIWZ.doc doc 242 2019-10-04 12:15:57 Public message
Zestawienie.pdf pdf 36.88 2019-10-14 13:25:47 Public message
Wybór.pdf pdf 52.85 2019-11-06 09:57:09 Public message

Announcements

2019-11-06 09:57 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór.pdf

2019-10-14 13:26 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zestawienie złożonych ofert.

Zestawienie.pdf

2019-10-04 12:16 Joanna Głombowicz W załączeniu przekazuję doprecyzowaną SIWZ oraz zmienione ogłoszenie.

Zmienione ogłoszenie [...].docx

01.10.2019r. - SIWZ. [...].doc

2019-10-01 09:56 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację dotyczącą doprecyzowania zapisów SIWZ.

Doprecyzowanie SIWZ. [...].pdf

2019-09-25 08:18 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1.

Odp. 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 873