Proceeding: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

Karolina Gradowska
Teatr Polski w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 06-08-2019 21:11:00
Placing offers: 04-10-2019 11:30:00
Opening offers : 04-10-2019 11:35:00

Requirements and specifications

TEATR POLSKI W SZCZECINIE  

Zapraszado złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej wzłotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na robotę budowlaną pn.  „Rozbudowa Teatru Polskiego wSzczecinie”    

Zamówieniewspółfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaZachodniopomorskiego na lata 2014-2020   

Nr postępowania: PN/1/2019 

Załącznik nr 10 – Program Funkcjonalno-Użytkowywraz z załącznikami dostępny jest w linku poniżej https://drive.google.com/drive/folders/1bdCzVDenxNI_loKOvVXXWvga8psOxVHD?usp=sharing

Announcements

2019-09-19 15:55 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

wyjasnienia 6.pdf

zał 1 do odp na pyt [...].jpg

zał 2 do odp na pyt [...].jpg

zał 3 do odp na pyt [...].jpg

zał do odp na pyt 18 [...].pdf

2019-09-13 15:36 Karolina Gradowska Zamawiający przekazuje załączniki do wyjaśnienia nr 5.

zał do pyt 79 zdjęci [...].7z

zał 2 do pyt 149 rys [...].pdf

zał 1 do pyt 149 rys [...].pdf

zał do pyt 79 inwent [...].pdf

zał do pyt 141 płyty [...].JPG

zał do pyt 144 rys 2 [...].pdf

zał do pyt 152 opis [...].pdf

2019-09-13 12:11 Karolina Gradowska Zamawiający wyznacza termin kolejnej wizji lokalnej na dzień 23 września 2019 r., rozpoczęcie o godzinie 10:00. Zbiórka przed wejściem głównym Teatru Polskiego w Szczecinie - ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin
2019-09-13 08:07 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

wyjasnienia 5.pdf

zał 2 do pyt 79 INWE [...].pdf

zał 2 do pyt 79 INWE [...].pdf

2019-09-12 13:37 Karolina Gradowska Zamawiający przedstawia w załączeniu protokół z wizji lokalnej.

wizja lokalna 3.pdf

2019-09-11 13:09 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

wyjaśnienia 4.pdf

zał do pyt 99 PB_DET [...].pdf

Zał do pyt 113_opis [...].pdf

2019-09-06 10:21 Karolina Gradowska Zamawiający wyznacza termin kolejnej wizji lokalnej na dzień 10 września 2019 r., rozpoczęcie o godzinie 9:00. Zbiórka przed wejściem głównym Teatru Polskiego w Szczecinie - ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin
2019-09-03 16:55 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

wyjaśnienia 3.pdf

dokumentacja geologi [...].rar

przegrody budowlane [...].xls

warunki_ZWiK2018.pdf

2019-09-03 10:25 Karolina Gradowska Zamawiający przedstawia w załączeniu protokół z wizji lokalnej.

notatka z zebrania.p [...].pdf

2019-08-30 10:04 Karolina Gradowska Zamawiający dołącza załączniki geotechniki - jednocześnie informując, że zostały one umieszczone tu: https://drive.google.com/drive/folders/1bdCzVDenxNI_loKOvVXXWvga8psOxVHD?usp=sharing

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-08-29 15:06 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi. Jednocześnie informuje, że uzupełniona została sekcja projektu geotechnicznego o załączniki.

wyjaśnienia 2 GW.pdf

umowa 4_2.pdf

2019-08-27 08:21 Karolina Gradowska Niniejszym, działając na podstawie art. 38 ust. 4,4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, Teatr Polski w Szczecinie, dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Powyższe wynika z faktu wpłynięcia do Zamawiającego znacznej liczby wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia są obecnie w trakcie opracowywania.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

zmiana terminu otwar [...].pdf

siwz_270819.pdf

2019-08-15 12:06 Karolina Gradowska Zamawiajacy przedstawia w załączeniu protokół z wizji lokalnej.

infromacja z zebrani [...].docx

2019-08-09 11:22 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

pytania 1.pdf

2019-08-08 08:29 Karolina Gradowska Zamawiający w konsekwencji zgłaszanych informacji - uporządkował pliki do pobrania PFU sekcja 3.5.4 oraz załącznik 17 (poprzednio załadowano kilkukrotnie te same dokumenty)
2019-08-07 13:01 Karolina Gradowska W związku z otrzymaną informacją, iż plik "wzór umowy" jest uszkodzony ponownie go dołączamy.

wzór umowy.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 3541

Send a message