Proceeding: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO (RDF) O KODZIE 19-12-10 z możliwością składania ofert częściowych.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Division: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 05-08-2019 22:04:00
Placing offers: 12-09-2019 10:00:00
Opening offers : 12-09-2019 10:05:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-09-19 10:18 Szymon Łakota Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania przetargowego w części V.

Unieważnienie i odrz [...].pdf

2019-09-10 13:45 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Prosimy nie zamieszczać do oferty załącznika - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, gdyż dane te znajdują się w JEDZ. Ponadto w przedmiotowym postępowaniu przetargowym oferty załączane są tylko i wyłącznie elektronicznie w związku z powyższym brak jest koperty (opis koperty jest błędnym zapisem)
2019-09-09 09:06 Szymon Łakota Uwaga
Zmiana terminu składania, otwarcia ofert oraz wpłaty wadium:
Termin składania ofert: 12.09.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.09.2019 r. godz. 10:05
Termin wpłaty wadium do dnia 12.09.2019 r. godz. 10:00

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 347

Send a message