Proceeding: "Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) IV"

Deadlines:
Posted : 02-08-2019 10:27:00
Placing offers: 06-09-2019 12:00:00
Opening offers : 06-09-2019 12:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.docx docx 127.67 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 1_Informacje ogólne o komunikacji elektronicznej .docx docx 63.48 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 2 _wzor umowy.v2.docx docx 99.65 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.docx docx 93.51 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór oferty.docx docx 78.63 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 5 - zobowiązanie.docx docx 69.61 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 6- oświadczenie wykonawców występujących wspólnie.docx docx 70.09 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 7- oświadzcenie o grupie kapitałowej.docx docx 70.45 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 8- oświadczenia - brak wykluczeń.docx docx 70.17 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 9.1_Arkusz.docx docx 104.51 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Załącznik nr 9.2_Arkusz.docx docx 146.11 2019-08-02 10:27:00 Ewa Janur Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 122.94 2019-10-23 12:14:02 Ewa Janur Public message
ogłoszenie o wyborze oferty dotyczy części I i III — kopia.docx docx 70.9 2019-10-02 14:21:47 Ewa Janur Public message
Ogłoszenie pdf.pdf pdf 135.69 2019-08-02 10:29:25 Ewa Janur Public message
Wyjaśnieenia treści SIWZ.docx docx 70.33 2019-08-20 13:54:47 Ewa Janur Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 296.21 2019-09-06 14:40:04 Ewa Janur Public message

Announcements

2019-10-23 12:14 Ewa Janur Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-10-02 14:23 Ewa Janur Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyborze [...].docx

2019-09-06 14:40 Ewa Janur Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2019-08-20 13:56 Ewa Janur Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnieenia treści [...].docx

2019-08-02 10:29 Ewa Janur Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie pdf.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 447

Send a message