Proceeding: Wycinka, okrzesywanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew przydrożnych na terenie działania Rejonów Dróg Wojewódzkich z podziałem na 19 części

Deadlines:
Posted : 29-07-2019 09:09:00
Placing offers: 06-09-2019 12:00:00
Opening offers : 06-09-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
IPU.pdf pdf 72.95 2019-07-29 09:09:00 Marta Kozłowska Proceeding
materiały.zip zip 15437.55 2019-07-29 09:09:00 Marta Kozłowska Proceeding
ogłoszenie nr 2019-OJS144-354779-pl.pdf pdf 406.19 2019-07-29 09:09:00 Marta Kozłowska Proceeding
SIWZ usługa_okrzesywanie.pdf pdf 326.98 2019-07-29 09:09:00 Marta Kozłowska Proceeding
Usługi - 511370-2019 - TED Tenders Electronic Daily.pdf pdf 147.41 2019-10-31 09:04:18 Zamówienia Publiczne Public message
ono.pdf pdf 801.65 2019-10-08 14:05:28 Ewa Skrzypczak Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 42.21 2019-10-08 14:07:48 Ewa Skrzypczak Public message
przeliczenie_punktów.pdf pdf 70.48 2019-10-08 14:07:58 Ewa Skrzypczak Public message
unieważnienie_wszyscy.pdf pdf 447.23 2019-09-17 12:50:56 Ewa Skrzypczak Public message
Odpowiedzi.pdf pdf 105.89 2019-08-28 09:06:21 Ewa Skrzypczak Public message
unieważnienie wszyscy.pdf pdf 89.56 2019-09-09 11:36:39 Ewa Skrzypczak Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 42.21 2019-09-06 14:29:55 Ewa Skrzypczak Public message

Announcements

2019-10-31 09:07 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi - 511370-2019 [...].pdf

2019-10-08 14:08 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

ono.pdf

zestawienie ofert.pd [...].pdf

przeliczenie_punktów [...].pdf

2019-09-17 12:51 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w części XV i XVI

unieważnienie_wszysc [...].pdf

2019-09-09 11:37 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu części II, IX, X, XI i XII

unieważnienie wszysc [...].pdf

2019-09-06 14:30 Ewa Skrzypczak Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2019-08-28 09:06 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1243

Send a message