Proceeding: (PL/UE) ZP/PN/37/19/LA/JHP - Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku 18F CHOLINA - 180 dawek 18F CHOLINY.

Deadlines:
Posted : 08-07-2019 12:48:00
Placing offers: 12-08-2019 10:00:00
Opening offers : 12-08-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.docx docx 20.73 2019-07-08 12:48:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 218.5 2019-07-08 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 11.04 2019-07-08 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 31 2019-07-08 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.doc doc 59.5 2019-07-08 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.zip zip 165.46 2019-07-08 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy .doc doc 132 2019-07-08 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 42 2019-07-08 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Porozumienie.doc doc 141 2019-07-08 12:48:00 Proceeding
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 12.47 2019-08-13 12:53:54 Public message
wybór.pdf pdf 34.74 2019-09-09 12:52:48 Public message

Announcements

2019-09-09 12:54 Jolanta Harłacz- Przestalska W załączeniu wybór najkorzystniejszej oferty.

wybór.pdf

2019-08-13 12:54 Jolanta Harłacz- Przestalska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZBIORCZE ZESTAWIENIE [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691